18.11.2021 r., Katowice, posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność"
 
W dniu 18.11.2021 r. w Katowicach odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność”, przy udziale Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” Jarosława Grzesika.
Głównym tematem spotkania było wypracowanie sposobu skutecznego wyegzekwowania ostatecznej wersji projektu umowy społecznej dla pracowników Energetyki, objętych programem transformacji oraz wyznaczenie terminu podpisania tejże umowy wraz z umową dla pracowników mających znaleźć się w NABE.
Po raz kolejny poruszono temat wymuszenia powstania kompletnej reprezentacji Związku Pracodawców Energetyki Polskiej. Na dzień dzisiejszy, zgodnie z otrzymanym wykazem, nie wszystkie spółki z poszczególnych Grup Energetycznych przystąpiły do Związku Pracodawców, mimo naszych monitów. Uzupełnienie pełnego składu Związku Pracodawców umożliwiłoby szybki powrót do rozpoczętych negocjacji ws. Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Branży Energetycznej.
Obecna, bardzo dynamiczna sytuacja Energetyki spowodowana transformacją branży energetycznej,  w związku z ograniczeniem emisji CO2, jest wielkim problemem dla wszystkich spółek dystrybucyjnych. Przyrastający ogromny potencjał związany z OZE wymaga potężnych inwestycji w istniejącą sieć dystrybucyjną, aby możliwe było zarządzanie mocą.
Z uwagi na powyższe, ustalono, aby jak najszybciej zorganizować spotkanie w Ministerstwie Aktywów Państwowych.
W związku z pojawiającymi się notorycznie problemami na poziomie współpracy Grup Energetycznych z Urzędem Regulacji Energetyki oraz z uwagi na konieczność szybkiej weryfikacji taryf i sposobu uznawania przez URE kosztów pracowniczych, ustalono, aby jak najszybciej zorganizować spotkanie Prezydium KSE z Prezesem URE.
Obecną sytuację w PGE, po przeprowadzonej pikiecie w Rzeszowie, w dniu 26.10.2021 r., przedstawili Krzysztof Marzec i Stanisław Andrzejewski. Poinformowali Oni, że w wyniku działań protestacyjnych zmieniono Zarząd PGE Obrót S.A. oraz że obecna sytuacja niewiele się zmieniła. W związku z powyższym, jeżeli w najbliższych dniach stanowisko Zarządu PGE pozostanie niezmienne, wówczas na dzień 13.12.2021 r., w PGE zostanie przeprowadzona akcja protestacyjna (strajk).

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26.10.2021 r., Rzeszów, Pikieta pod siedzibą PGE Obrót S.A.

W dniu 26.10.2021 r., pod siedzibą PGE Obrót S.A. w Rzeszowie, odbył się protest przeciwko rażącym naruszeniom praw i interesów pracowników oraz praw i wolności związków zawodowych w PGE Obrót S.A. W ostatnim czasie konflikt na linii pracodawca – pracownicy narastał, sprowadzając się do wypowiedzenia zakładowego układu zbiorowego pracy i ponadzakładowego układu zbiorowego pracy. To dokumenty, które dają gwarancję zatrudnienia pracowników. Krajowa Sekcja Energetyki NSZZ "Solidarność" oraz członkowie NSZZ "Solidarność" wspierali pikietę zorganizowaną przeciw pozorowanemu dialogowi społecznemu, pogorszeniu warunków pracy i płacy pracowników.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22.10.2021 r., Manifestacja w Luksemburgu!

W dniu 22.10.2021 r. Związkowcy NSZZ "Solidarność" protestowali pod siedzibą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu w obronie suwerenności gospodarczej, energetycznej i społecznej Polski. Protest to reakcja na decyzję w sprawie KWB Turów, która zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Polski. Na demonstrację pojechali zarówno pracownicy Kopalni i Elektrowni w Turowie, jak i mieszkańcy innych części kraju. Po demonstracji przed siedzibą TSUE uczestnicy protestu przeszli pod budynek czeskiej ambasady, gdyż to z czeskim rządem Polska prowadzi negocjacje dotyczące przyszłości Turowa. Poprzez wszekliego rodzaju barykady (na zdjęciach) nie udało się należycie wręczyć petycji i postanowienia o zamknięciu Trybunału. Petycja przygotowana przez Związkowców wskazuje, iż decyzja TSUE wobec Kopalni Turów jest bezprecedensową próbą zawłaszczenia kompetencji nieprzewidzianych traktatami, na których opiera się Unia Europejska.
W maju br. TSUE, odpowiadając na wniosek Czech, nakazał natychmiastowe wstrzymanie wydobycia węgla w Kopalni Turów. Polski Rząd ogłosił, że Kopalnia nadal będzie pracować i rozpoczął rozmowy ze stroną czeską. W dniu 20 września 2021 r. TSUE zdecydował o nałożeniu na Polskę wielomilionowych kar finansowych (500 tys. euro dziennie) za niewdrożenie środków tymczasowych i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w Kopalni Turów.
Do tej pory odbyło się kilkanaście spotkań przedstawicieli resortów ochrony środowiska i spraw zagranicznych ze stroną czeską. Rozmawiali także eksperci i przedstawiciele samorządów oraz kierownictwo Kopalni, co finalnie nie przyniosło efektów. Czeskie ministerstwo środowiska zaproponowało stronie polskiej wznowienie negocjacji w sprawie Kopalni Turów. 
Decyzje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej naruszają bezpieczeństwo energetyczne i suwerenność Polski. Realizacja decyzji stanowi bezpośrednie, rzeczywiste zagrożenie dla życia i zdrowia poprzez utratę źródła dostaw wody i ciepła dla mieszkańców Bogatyni oraz odebranie źródła utrzymania tysięcy rodzin z całego regionu, skazując ich na głód i ubóstwo. Stanowi też dla całego kraju, w następstwie niedoborów energii w Krajowym Systemie Energetycznym, zagrożenie drastycznego wzrostu cen oraz ryzyka występowania przerw w dostawach (Stanowisko KK 1/2021 z 5 października br. ).

Filmik KSE 

Relacja TYSOL 

źródło: https://www.solidarnosc.org.pl/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19-20.10.2021 r., Warszawa, Posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność"

W dniach 19-20 października 2021 r., w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium KSE, podczas którego przedysktowano następujące zagadnienia:
1. Omówiono zaawansowanie prac związanych z negocjacjami umów społecznych, zabezpieczających pracowników w procesie transformacji Energetyki. Wystosowano w tym temacie pismo skierowane do MAP oraz KSGiE.
2. Przeanalizowano aktualną sytuację w Grupie PGE, gdzie w związku z sytuacją w Obrocie, odbędzie się pikieta w Rzeszowie, w dniu 26 października 2021 r., a na dzień 28 października 2021 r. zaplanowano 2-godzinny strajk ostrzegawczy.
3. Przygotowano organizację oraz zadania dla członków KSE, którzy będą brali udział w ogólnopolskiej akcji protestacyjnej, mającej się odbyć pod siedzibą TSUE w Luksemburgu, w temacie Turowa.
4. Wystosowano uwagi do Projektu dokumentu określającego Europejski Pakiet Fit for 55, w ramach reakcji IndustriAll Europe.
5. Podjęto kwestię organizacji WZD. Ustalono że Walne Zebranie Delagatów KSE odbędzie się w dniach 25-26 listopada 2021 r., na terenie Stoczni Gdańskiej w historycznej Sali BHP w Gdańsku. O szczegółach Delegaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną.
6. W sprawach różnych:
- przygotowano pismo do Przewodniczącej RDS i Minister Rodziny i Polityki Społecznej w temacie świadectw kwalifikacyjnych dla pracowników zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych;
- przygotowano pismo do Prezesa URE w sprawie spotkania z Prezydium KSE.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

07.10.2021 r., Apel Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" dot. organizacji manifestacji przed siedzibą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu 

Apel Luksemburg page 001

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28-29.09.2021 r., Grodzisk Wlkp., posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność"

W dniach 28-29.09.2021 r., w Grodzisku Wlkp., odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność". Przedmiotem obrad było min.:
1. Sytuacja w Grupach Energetycznych w dobie transformacji Energetyki.
2. Negocjacje Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy.
3. Umowa społeczna dla Energetyki.
4. Umowa społeczna dla NABE.
Ponadto podsumowano pikietę w Warszawie, organizowaną w dniu 09.06.2021 r. Przyjęto preliminarz budżetowy oraz rozliczono spływ składek członkowskich. Przyjęto również nową organizację do KSE. Podjęto nw. stanowiska:
- Stanowisko  nr 1/09/2021 Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” z dnia 28.09.2021 r. w sprawie rokowań Umowy Społecznej dla Pracowników Przemysłu Energetycznego nieobjętych projektem NABE;
- Stanowisko nr 2/09/2021 Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” z dnia 28.09.2021 r. w sprawie wzrostu wynagrodzeń w spółkach dystrybucji, sprzedaży i obrotu energią elektryczną oraz spółkach zaplecza;
- Stanowisko  nr 3/09/2021 Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” z dnia 28.09.2021 r. w sprawie sytuacji w PGE Obrót S.A.
W sprawach rożnych podjęto m.in. temat kopalni Turów oraz organizacji WZD KSE w Gdańsku.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.09.2021 r., Stanowisko Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" ws. Kopalni "Turów"

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.09.2021 r. Składkę związkową odliczymy od podatku
– Nareszcie oczekiwana przez Związkowców od 30 lat zmiana ustawy o podatku dochodowym stała się faktem. Dzięki „Solidarności” będzie możliwość odliczenia składek związkowych od podatku dochodowego. To bardzo ważny krok w kierunku wzmocnienia dialogu społecznego i przede wszystkim bardzo ważna decyzja, jeśli chodzi o aspekt finansowy dla każdego Pracownika – podkreślił szef „Solidarności” Piotr Duda.
– Jeżeli będzie można odliczyć tę składkę, to z pewnością część Pracowników będzie chętniej przystępowała do związków zawodowych, a to przecież wzmocni dialog społeczny – wyjaśnił Piotr Duda.
Przewodniczący „Solidarności” zwrócił uwagę, że zmiana ustawy o podatku dochodowym przywróci równowagę między związkiem pracodawców a związkami zawodowymi.
– Do tej pory tej równowagi brakowało. Pracodawcy mogli składki na swoje konfederacje przekazywać z kosztów zakładu pracy, a składki związkowe musieliśmy przekazywać po opłaconym przez nas podatku -  zaznaczył.

źródło: www.solidarnoscwielkopolska.pl

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.09.2021 r. Minimalna w 2022: 3010 zł
W 2022 r. minimalne wynagrodzenie wzrośnie o 210 zł. Od stycznia będzie ono wynosić 3010 zł brutto, czyli o 7,5 proc. więcej niż obecnie. Rząd zaakceptował też nową minimalną stawkę godzinową za pracę. Od przyszłego roku będzie wynosiła 19,70 zł brutto. Wcześniej Rząd przedstawił na Radzie Dialogu Społecznego propozycję „minimalnej” w wysokości trzech tysięcy złotych, która nie została zaakceptowana przez Stronę Społeczną, jak i przez Stronę Pracodawców. W takiej sytuacji Rząd ustalił wynagrodzenie minimalne na wysokości 3010 zł. Zmiana będzie dotyczyła ok. 2,2 mln Polaków, którzy pracują za najniższą stawkę.

źródło: www.solidarnoscwielkopolska.pl

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24-25.08.2021 r., Wilcze, posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność"

W dniach 24-25.08.2021 r., w miejscowości Wilcze, odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność". Na spotkaniu obecni byli również: Wiceprezes Zarządu Enei Operator ds. pracowniczych Michał Cebula oraz prawnik Piotr Skalmierski.
Głównym tematem rozmów było dokonanie dogłębnej analizy projektu umowy społecznej dla Pracowników Energetyki, objętych programem transformacji branży sektora  elektroenergetycznego, w związku z utworzeniem NABE.
Ostateczna wersja projektu umowy społecznej dla podmiotów nie wchodzących w skład NABE wraz ze stanowiskiem zostanie przekazana do Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki w celu ustalenia terminu oficjalnego przekazania projektu umowy Stronie Rządowej – MAP.
Omówiono również problemy i konieczność podjęcia natychmiastowych działań w celu ustalenia zasad terytorialnej przynależności członków NSZZ „Solidarność”, w związku z powstaniem NABE i zmianami organizacyjnymi w koncernach energetycznych.
W sprawach rożnych dokonano rozliczenia spływu ankiet osobowych oraz składek członkowskich na KSE. Ustalono i przygotowano termin najbliższego spotkania Rady KSE na 21 i 22 września 2021 r.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

23.08.2021 r. - Informacja Strony Związkowej Trójstronnego Zespołu ds. Branży Węgla Brunatnego oraz Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej dla Pracowników ws. umów społecznych, zawieranych na okoliczność transformacji sektora elektroenergetycznego w Polsce

20210823 komunikat pracownicy page 001

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18-19.08.2021 r. - Spotkanie Strony Społecznej ws. umów społecznych dla Pracowników Energetyki, zawieranych na okoliczność transformacji sektora  elektroenergetycznego w Polsce, w tym wydzielenia wytwórczych i wydobywczych aktywów węglowych ze spółek Skarbu Państwa

W dniach 18-19.08.2021 r., w Słoku k. Bełchatowa odbyło się spotkanie Strony Społecznej ws. umów społecznych dla Pracowników Energetyki, zawieranych na okoliczność transformacji sektora  elektroenergetycznego w Polsce, w tym wydzielenia wytwórczych i wydobywczych aktywów węglowych ze spółek Skarbu Państwa.
W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele central związków zawodowych działających w Zespole Trójstronnym ds. Branży Energetycznej oraz Trójstronnym Zespole ds. Branży Węgla Brunatnego. Krajową Sekcję Energetyki NSZZ „Solidarność” reprezentowali Przewodniczący Marek Boiński oraz Mirosław Brzuśnian i Krzysztof Marzec.
Spotkanie miało na celu uzgodnienie projektów umów społecznych dla:
1) podmiotów przechodzących do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (program NABE);
2) pozostałych podmiotów działających w strukturach Grup Energetycznych: ENEA, ENERGA, TAURON, PGE (Grupy);
3) pozostałych podmiotów sektora elektroenergetycznego oraz branży węgla brunatnego.
Ponadto ustalono m.in., że KSE podejmie stanowiska w obszarze ryzyk oraz zagrożeń dla projektu Transformacji, w szczególności w obszarze pokrywania kosztów działalności NABE przez Grupy Energetyczne.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21-22.08.2021 r.,  XXXVI Pielgrzymka Energetyków, Elektryków i Elektroników na Jasną Górę

W dniach 21-22.08.2021 r. odbyła się XXXVI Pielgrzymka Energetyków, Elektryków i Elektroników na Jasną Górę. Do Częstochowy przybyło około 3000 osób, aby modlić się w intencji przyszłości Energetyki, bezpieczeństwa energetycznego Polski, bezpiecznej i stabilnej pracy. Przewodniczący KSE NSZZ "Solidarność" Marek Boiński i Sekretarz KSE NSZZ "Solidarność" Robert Jusis, przed mszą na Szczycie, złożyli kwiaty pod pomnikiem kardynała Stefana Wyszyńskiego. Mszę św. celebrował bp Henryk Wejman, biskup pomocniczy archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, który podkreślił, że "w czasie pokoju jednym z przejawów patriotyzmu jest solidne wypełnianie zadań, wynikających z przyjętego zawodu, powołania". "Przez swoją pracę przysparzacie bezpieczeństwa naszej ojczyźnie, a zarazem okazujecie wobec niej swoją miłość" – mówił do Pielgrzymów. Przypominał, że kardynał Wyszyński dostrzegał związek między duchowym ukształtowaniem człowieka, a wykonywaną przez niego pracą. Sumienność i rzetelność w pracy uwarunkowane są stopniem relacji z Bogiem. Ks. Sławomir Zyga, krajowy duszpasterz Energetyków, Elektryków i Elektroników podkreślił, że człowiekowi jest potrzebna energia duchowa i siła serca, by móc służyć innym. W imieniu zgromadzonych, Prezes PGE Dystrybucja Jarosław Kwasek odczytał Akt Zawierzenia Energetyków Polskich Matce Bożej Królowej Polski.  My, Energetycy polscy, przynieśliśmy do Sanktuarium Narodu Polskiego, nasze troski, radości i nadzieje....

Link do mszy św.:

https://www.youtube.com/watch?v=KXD5uHeneLEA

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Podziękowania za życzenia 1 page 001

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19.08.2021 r., Emerytura za staż pracy - akcja podpisy emeryturazastażlogo

Krajowa Sekcja Energetyki NSZZ "Solidarność" wspiera i apeluje o czynne zaangażowanie się w zbiórkę podpisów pod inicjatywą Wdrożenia Emerytur Stażowych. Trwa zbiórka podpisów w sprawie zmiany ustawy o emeryturach i rentach - czyli tzw. dobrowolnej emerytury za staż pracy. W dniu 25 maja 2021 r. w warszawskiej siedzibie "Solidarności" utworzony został komitet inicjatywy ustawodawczej w sprawie emerytur stażowych. Poznaliśmy również proponowany projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw.

Projekt ustawy przygotowany przez "Solidarność", który został złożony u Marszałek Sejmu 18 czerwca br., jasno mówi, że jest tylko jedno obostrzenie – 40 lat pracy składkowej mężczyzn, 35 lat pracy składkowej kobiet i uzbierany minimalny kapitał. Tak, aby pracownik czy pracownica, którzy zdecydują się odejść na emeryturę, mieli zapewnioną minimalną emeryturę, a państwo nie musiało do niej dopłacać.

Wiek emerytalny, staż pracy, czy inne kryteria uprawniające do przejścia na emeryturę, to tylko minimalne uprawnienie. To każdy z nas podejmie indywidualną decyzję, kiedy zakończy swoją aktywność zawodową i przejdzie na emeryturę. Identycznie z emeryturami stażowymi. W przypadku zdarzeń losowych czy problemów zdrowotnych emerytura za staż pracy będzie pewnego rodzaju ułatwieniem.

Wysokość emerytury w systemie kapitałowym zależy od dwóch parametrów: ilości zgromadzonego kapitału i czasu pobierania emerytury (w powiązaniu z podawaną statystycznie długością dożycia). To prawda, że im wcześniej przejdziemy na emeryturę, tym będzie ona niższa. Ale to tylko prawo!
Obecny system ma jednak tę zaletę, że ZUS wylicza każdemu indywidualnie ile otrzyma emerytury, jeśli przejdzie na nią dzisiaj, za rok, za pięć. I każdy samodzielnie, mając taką wiedzę podejmuje decyzję. Jako wolni ludzie mamy do niej prawo.

Link do projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw.
https://www.tysol.pl/a66191-Tylko-u-nas-Poznaj-obywatelski-projekt-ustawy-Solidarnosci-w-sprawie-emerytur-stazowych

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

W dniach 18-19 września 2021 r. odbędzie się XXXIX Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę.

Plakat A3 JB page 001 2

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Życzenia z okazji Dnia Energetyka

Dzień Energetyka 2021 KSE dla TYSOL page 001

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

30.07.2021 r. - Nadzwyczajne posiedzenie Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki

W dniu 30 lipca 2021 r., w Katowicach odbyło się nadzwyczajne posiedzenie KSGiE. Głównym tematem spotkania było omówienie procesu transformacji branży energetycznej, sposobu negocjowania i zagwarantowania praw pracowniczych w tym procesie oraz objęcie możliwie jak najszerszej grupy pracowników związanych z branżą energetyczną. W tej sprawie wystosowano pisma do Premiera M. Morawieckiego i Ministra Aktywów Państwowych J. Sasina.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

kondolencje P. Duda page 001

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.07.2021, Poznań, Posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność

W dniu 12 lipca 2021 r., w Poznaniu odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność”. Przedmiotem obrad było m.in.:

 1. Uzgodnienie ostatecznej treści Porozumienia Partnerów Społecznych w związku z procesem transformacji sektora elektroenergetycznego oraz górnictwa węgla brunatnego w Polsce, w tym wydzielenia wytwórczych aktywów węglowych ze spółek Skarbu Państwa, pomiędzy Stronami Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej oraz Trójstronnego Zespołu ds. Branży Węgla Brunatnego. Porozumienie zostanie podpisane przez Ministra Artura Sobonia.
 2. Wstępnie przeanalizowana została treść projektu Umowy Społecznej na okoliczność transformacji branży energetycznej oraz branży węgla brunatnego; ponadto ustalono zasady i sposoby negocjacji powyższej umowy.
 3. Przygotowano i przyjęto pismo wystosowane do Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtyki dot. sposobu finansowania inwestycji dot. modernizacji sieci dystrybucyjnych do standardu sieci inteligentnych – obszar kablowania sieci energetycznych operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD).
 4. Omówiono przygotowania do XXXVI Pielgrzymki Energetyków i Elektryków na Jasną Górę, organizowanej w dniach 21-22.08.2021 r.
 5. Rozliczono spływ ankiet dot. stanu członków NSZZ „Solidarność” na 30.06.2021 r. oraz przygotowano projekt Preliminarza budżetowego na 2021 r.
 6. Podjęto następujące uchwały:

             - ws. kosztów Daru Ołtarza i na pokrycie Pocztu Sztandarowego podczas Pielgrzymki do Częstochowy.

             -  ws. zakupu kamizelek ostrzegawczych dla członków Krajowej Sekcji Energetyki.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 W dniach 21-22.08.2021 r. odbędzie się XXXVI Pielgrzymka Energetyków i Elektryków na Jasną Górę.

XXXVI Pielgrzymka plakat page 001

______________________________________________________________________________________

Podziękowanie za udział w proteście Energetyków w Warszawie, w dniu 9 czerwca 2021 r.

PodziękowanieKSE

09.06.2021 r., Manifestacja w Warszawie!

9 czerwca 2021 r., w Warszawie odbyła się manifestacja organizowana przez Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność". Wielotysięczny tłum Pracowników sektora paliwowo - energetycznego protestował przeciw całkowitemu brakowi dialogu społecznego w branży energetyczno-paliwowej, łamaniu zasad współpracy ze Stroną Związkową, niezrozumiałym restrukturyzacjom poszczególnych zakładów pracy, łamaniu praw pracowniczych oraz zagrożeniu utraty miejsc pracy, zagrożeniu suwerenności i bezpieczeństwa energetycznego kraju - dotyczy to wszystkich Polaków.
Protestujący maszerowali od przedstawicielstwa Komisji Europejskiej przed siedzibę Ministerstwa Aktywów Państwowych, następnie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, na koniec przed siedzibę Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Finalnie doszło do spotkania z Ministrem Aktywów Państwowych Jackiem Sasinem. Wręczone zostały petycje. W nas Związkowcach jest siła!

Relacja wideo Tysol.pl

 

Podziękowanie za udział w manifestacji w Warszawie, zorganizowanej w dniu 9 czerwca br.

Podziękowanie page 001

 

09.06.2021 r., Petycja Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność" do Prezydenta RP, Parlamentu RP oraz Rządu RP ws. sytuacji Pracowników Spółek Obrotu, Dystrybucji oraz Wsparcia

Petycja 09.06.2021r. page 001

09.06.2021 r., Petycja Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność" ws. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Petycja 09.06.2021r. page 002

 09.06.2021 r. Manifestacja w Warszawie!

Z uwagi na brak dialogu społecznego, łamanie praw pracowniczych i związkowych, zagrożenie utraty miejsc pracy w sektorze paliwowo-energetycznym oraz zagrożenie utraty bezpieczeństwa i suwerenności energetycznej kraju, w Warszawie, 9 czerwca br. odbędzie się akcja protestatycja, zoranizowana przez Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność":

Pikieta 9.6.2021b 1 page 001

 

27.05.2021 r., Apel Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność" ws. protestu Pracowników Branży Energetycznej

27-28.05.2021 r., Kazimierz Dolny, Posiedzenie Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność"

W dniach 27-28.05.2021 r., w Kazimierzu Dolnym odbyło się posiedzenie Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność".
Przedmiotem obrad było m.in.:
1. Sytuacja w Grupach Energetycznych;
2. Negocjacje PUZP;
3. Związek Pracodawców Energetyki;
4. Relacje z posiedzeń Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej;
5. Relacje z obrad Komisji Krajowej, wideokonferencje KSE z Prezydium KK;
6. Relacja ze spotkania w Katowicach z Piotrem Dudą;
7. Kontrola PIP w Grupach.
Ponadto omawiano szczegóły pikiety w Warszawie, organizowanej na podstawie Uchwał nr 6/2021 i 7/2021 Rady Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” z dnia 24 maja br., podjętych z uwagi na brak dialogu społecznego, łamanie praw pracowniczych i związkowych, zagrożenie utraty miejsc pracy w sektorze paliwowo-energetycznym oraz zagrożenie utraty bezpieczeństwa i suwerenności energetycznej Kraju. Akcja protestacyjna odbędzie się w Warszawie, 9 czerwca br.

Opracowano także:
1. Apel Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność" ws. Protestu Pracowników Branży Energetycznej;
2. Petycję Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność" do Prezydenta RP, Parlamentu RP oraz Rządu RP ws. sytuacji Pracowników Spółek Obrotu, Dystrybucji oraz Wsparcia.

10.05.2021 r., Monit ws. oczekiwań Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność" wobec Rządu RP, dot. zabezpieczenia praw pracowniczych w procesie transformacji branży energetycznej oraz oczekiwań wobec Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" ws. zaangażowania w negocjacje w przedmiotowym procesie transformacji

07.05.2021 r., Wideokonferencja Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność"

W dniu 7 maja br. odbyła się kolejna wideokonferencja Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność”. Na wstępie Przewodniczący KSE Marek Boiński zdał relację z posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", podczas którego omawiano m.in.:
- kwestię umowy społecznej podpisanej z Rządem RP dot. wygaszania zatrudnienia w obszarze Wydobycia,
- budzącą wiele emocji sprawę emerytur stażowych.
Kolejno przeanalizowano obecną sytuację w PGE, w związku z nagminnymi przypadkami łamania praw pracowniczych oraz wypowiedzeniem umów społecznych w obszarze PGE Obrót.
Podjęto także temat przebiegu działań protestacyjnych w Tauronie i ich efekt, związanych z planami restrukturyzacji branży energetycznej.
Następnie przedstawiono relację z spotkania ZTBE i przebiegu toczących się negocjacji ws. PUZP.
Ustalono skład przedstawicieli KSE na spotkanie z przewodniczącym KK ws. transformacji branży energetycznej, które odbędzie się 13 maja br., w Katowicach.
Ponadto przygotowano pismo w formie monitu ws. oczekiwań KSE wobec Rządu, dot. zabezpieczenia praw pracowniczych w procesie transformacji branży energetycznej oraz oczekiwań wobec KK ws. zaangażowania w negocjacje w przedmiotowym procesie transformacji.

7.5.2020KSE 7.5.2020KSE2

22-23.04.2021 r. Widekonferencja ws. projektu Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla branży energetycznej

W dniach 22-23.04.2021 r. w związku z pandemią, po raz kolejny w formie wideokonferencji, odbyły się rokowania, mające na celu wynegocjowanie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla branży energetycznej. Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele poszczególnych Grup Energetycznych zrzeszeni w Związku Pracodawców Energetyki Polskiej oraz przedstawiciele Strony Społecznej, reprezentujący poszczególne centrale związkowe.
Podczas konferencji doprecyzowano zasady procedowania zespołów negocjacyjnych, harmonogram spotkań, partycypację w kosztach, doradztwo prawne dla potrzeb negocjacji PUZP.
Następnie przystąpiono do negocjowania poszczególnych zapisów projektu PUZP. Wstępnie przedyskutowano Art. 1 Strony Układu, Art. 2 Funkcje Układu oraz Art. 3 Zakres podmiotowy Układu, Art. 4 Korzystność Układu i Art. 5 Relacja z Kodeksem Pracy, zabezpieczenie praw pracowniczych.
Sformułowania, które budziły wątpliwości odnotowano, zostaną przeanalizowane na następne spotkanie.
Termin kolejnego posiedzenia zespołów negocjacyjnych ustalono wstępnie na 27-28 maja 2021 r.

 Obraz3 Obraz1 Obraz2

21.04.2021 r., Widekonferencja Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność"

W dniu 21.04.2021 r. odbyła się kolejna wideokonferencja Prezydium KSE. W spotkaniu wzięli udział również: Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki Jarosław Grzesik oraz przedstawiciele Prezydium Krajowej Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni.
Podczas spotkania ustalono zasady procedowania Zespołu negocjacyjnego do PUZP, a przede wszystkim zasady współpracy naszych Sekcji, aby stanowisko prezentowane podczas negocjacji było stanowiskiem NSZZ "Solidarność".
Ponadto omówiono stopień zaawansowania prac Strony Rządowej w proces transformacji branży energetycznej oraz konieczność, możliwości i skuteczność sposobu zabezpieczenia praw pracowniczych w procesach transformacji branży energetycznej.
Przenalizowano bieżącą sytuację w Grupach PGE i Tauron, w związku z prowadzonymi akcjami protestacyjno strajkowymi.
Przygotowano projekt Regulaminu prowadzenia negocjacji przez Stronę Społeczną negocjującą PUZP.
Ustalono, że należy wystosować pismo wzywające poszczególnych Pracodawców do przystąpienia do Związku Pracodawców Energetyki.

 KSE 21.4.2021

40-lecie "Tygodnika Solidarność"

Powstanie „Tygodnika Solidarność” było istotnym elementem realizacji porozumień sierpniowych, które zachwiały komunistyczną dominacją w Europie Środkowo-Wschodniej.
Po 40. latach „Tygodnik Solidarność” jest pomnikiem wolności słowa, która jest fundamentem naszej cywilizacji. W 40 rocznicę jego powstania wydano jubileuszowy numer „Tygodnika Solidarność”.

TS14 2021 okladka
Portal „Tygodnika Solidarność” dostępny jest pod adresem: https://www.tysol.pl/
Film pokazujący historię kształtowania się wolności słowa od starożytności, aż do czasów współczesnych dostępny tutaj:  https://youtu.be/2b95YWLGxRw 

 

 

życzenia W2021 KSE

 

30.03.2021 r., Posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność"

W dniu 30.03.2021 r., w związku z nasilającą się sytuacją pandemiczną, w formie wideokonferencji odbyło kolejne posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki. W spotkaniu uczestniczył gościnnie Wojciech Ilnicki - przewodniczący Krajowej Sekcji Węgla Brunatnego. Tematyka obrad:
1. Omówiono przebieg odbytego wcześniej spotkania w sprawie negocjacji PUZP dla branży energetycznej.
2. Ustalono potrzebę uściślenia i koordynację działań naszych sekcji w przedmiocie planowanych zmian w branży energetycznej i węgla brunatnego.
3. Przygotowano materiał w formie artykułu, mającego ukazać się w Tygodniku SOLIDARNOŚĆ, w temacie obecnej sytuacji w branży energetycznej, a w szczególności w Grupie PGE.
4. W celu pozyskania konkretnych informacji dotyczących przyszłości branży energetycznej, zdecydowano o organizacji spotkania z Ministrem Aktywów Państwowych Jackiem Sasinem.
5. Ustalono wstępnie projekt pisma do ZTBE w sprawie funkcjonowania Związku Pracodawców Energetyki.

 

 

30.03.2021 r., Posiedzenie strony społecznej Zespołu Trójstronnego Branży Energetycznej ws. PUZP

W dniu 30.03.2021 r., w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie przedstawicieli strony społecznej ZTBE. W posiedzeniu uczestniczyli upoważnieni do prac nad PUZP dla energetyki przez KSGiE przedstawiciele Krajowej Sekcji Energetyki. Spotkanie odbyło się w przeddzień spotkania przedstawicieli strony społecznej ZTBE z przedstawicielami Związku Pracodawców Energetyki. Omówiono m.in.: strategię negocjacyjną strony społecznej, propozycje harmonogramu spotkań negocjacyjnych, składy negocjacyjne.

 

18.03.2021 r., Wideokonferencja Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność"

W środę, 18.03.2021 r., po raz kolejny w formie wideokonferencji, odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność".
Tematyka zebrania:
- Omówiono przebieg spotkania z dnia 18.03.2021 r., ws. transformacji energetycznej z Przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Piotrem Dudą.
- Przeanalizowano stopień zaawansowania prac nad negocjacjami PUZP dla branży energetycznej.
- Przygotowano projekt pisma skierowanego do Ministerstwa Aktywów Państowych ws. nie dotrzymania terminów, harmonogramu i spotkań.
- Przeanalizowano porpozycje koniecznych zmian w statucie NSZZ "Solidarność" dot. terytorialnej przynależnosci członków Związku u wielu Pracodawców.

 

18.03.2021 r., Wideokonferencja Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność" z Przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Piotrem Dudą

W dniu 18.03.2021 r., odbyła się wideokonferencja Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność" z Przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Piotrem Dudą. W spotkaniu uczestniczyli także: Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki Jarosław Grzesik, Zastępca Przewodniczącego Komisji Krajowej ds. branż Bogdan Kubiak, Członek Prezydium Komisji Krajowej Henryk Nakonieczny oraz Koordynator ds. polityki klimatycznej Komisji Krajowej Robert Szewczyk.
Organizacje NSZZ "Solidarność: działające we wszystkich Grupach Energetycznych wyraziły niepokój o miejsca pracy w związku z prowadzonym przez Ministerstwo Aktywów Państwowych procesem transformacji energetycznej. W całej branży wśród załóg rośnie niepokój, a liderzy „Solidarności” zwracają uwagę na niedotrzymywanie przez stronę rządową dotychczasowych ustaleń. Przewodniczący Krajowej Sekcji Energetyki Marek Boiński, relacjonując sytuację w branży wskazał na zagrożenia dla branży energetycznej, wynikające z działań Rządu i pozorowany dialog, brak odpowiedzi na pisma w przedmiotowym temacie.
Atmosfera wśród pracowników jest bardzo zła, są obawy, że kilkadziesiąt tys. osób pójdzie na bruk. Ponadto otrzymaliśmy informacje, że nie możemy liczyć na jakiekolwiek środki na energetykę konwencjonalną, a wszelkie ustalone terminy, harmonogramy i spotkania nie zostały dotrzymane albo nie odbyły się.
Uczestnicy spotkania podkreślili, że energetyka to system naczyń połączonych. Dotyczy zarówno górnictwa, jak i wytwarzania, dystrybucji oraz wszystkich sektorów, bez których system nie może funkcjonować. Dlatego decyzje w sprawie transformacji energetycznej „Solidarność” będzie podejmowała wspólnie w sposób skoordynowany.
Szef „Solidarności” Piotr Duda przypomniał, że każda organizacja związkowa ma obowiązek w obronie miejsc pracy podejmować wszelkie konieczne działania z protestami włącznie i „Solidarność” ma do tego wszelkie narzędzia.
Bardzo mocno podkreślano też konieczność zawarcia branżowego, a nawet sektorowego układu zbiorowego. To szczególnie istotne przy trwających przekształceniach własnościowych, np. firm przejmowanych przez Orlen.

25-26.02.2021 r., Relacja z posiedzenia Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność"

W dniach 25-26 lutego 2021 r., w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność" w sprawie obecnej sytuacji w branży energetycznej.
Omawiano m.in:
1. Stopień zaawansowania prac nad Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy. Odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne przedstawicieli Strony Społecznej oraz przedstawicieli Związku Pracodawców, podczas którego przygotowano projekt upoważnienia przedstawicieli KSE, wyznaczonych do negocjacji PUZP przez Sekretariat Górnictwa i Energetyki.
2. Wytypowano przedstawicieli KSE do zespołu statutowego, działającego przy Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", mającego na celu przygotowanie propozycji zmian do statutu NSZZ "Solidarność" w zakresie niezbędnym do normalnego funkcjonowania organizacji związkowych w dobie obecnych zmian w branży energetycznej.
3. W poszczególnych Grupach trwają prace zespołów, mające na celu zabezpieczenie praw pracowniczych w przypadku ewentualnych inkorporacji czy innych zmian.
4. W temacie sporów zbiorowych przygotowano monit KSE dot. obecnej sytuacji PGE Polskiej Grupy Energetycznej.
5. Przygotowano pismo, skierowane do prezesa URE ws. sytuacji Operatorów Systemu Dystrybucyjnego, zasad i sposobu ustalania taryf.
6. Opracowano uzasadnienie do wcześniej zgłoszonych uwag, wnoszonych do projektu zmiany ustawy Prawo energetyczne oraz Ustawy o odnawialnych źródłach energii.
7. Ustalono robocze spotkanie Prezydium KSE z Przewodniczącym SGiE NSZZ "Solidarność" Jarosławem Grzesikiem w dniu 03.03.2021 r.

 

Pismo Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność" z dnia 09.02.2021 r., skierowane do Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego ws. rozwiązania problemów w branży energetycznej, w tym w obszarze polityki zarządzania spółkami dystrybucji i obrotu, wchodzącymi w skład koncernów energetycznych Enea, Enearga, Tauron, PGE

07.01.2021 r., Wideokonferencja KSE z Przewodniczącym Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych

W dniu 07.01.2021 r., w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność" z Przewodniczącym Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych Markiem Suskim oraz Przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki Jarosławem Grzesikiem.
Przedmiotem rozmów było m. in.:
1. Rządowe plany dotyczące reorganizacji branży energetycznej - uzyskanie jednoznacznej decyzji o przyszłym kształcie energetyki i zabezpieczenie praw pracowniczych w przypadku ewentualnych inkorporacji czy innych zmian.
2. Wydzielenie, zgodnie z Dyrektywą Unijną, niezależnych operatorów systemów dystrybucyjnych.
3. Spłaty zobowiązań finansowych, zaciągniętych przez GE np. na modernizację jednostek wytwórczych w Wytwarzaniu, po wydzieleniu Aktywów Węglowych i Wytwarzania.
4. Konieczność natychmiastowego dofinansowania Dystrybucji w celu np. przebudowy sieci dystrybucyjnej na dwukierunkową, w związku z ogromnym przyrostem mikroinstalacji (groźba blackout), niejasna decyzja dotycząca wymiany wszystkich istniejących liczników na inteligentne układy pomiarowe.
5. Plany przejęcia linii 110 kV  przez PSE.
6. Zmiany w Prawie Energetycznym - opłata mocowa, egzaminy kwalifikacyjne.
7. Związek Pracodawców Energetyki
8. PUZP dla branży energetycznej.

 

05.01.2021 r., Wideokonferencja KSE z przedstawicielami Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"

W dniu 5 stycznia 2021 r. odbyła się wideokonferencja Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność" z przedstawicielami Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", w sprawie obecnej sytuacji w branży energetycznej. Ze strony KK udział wzięli: Sekretarz KK Ewa Zydorek, Zastępca Przewodniczącego KK Bogdan Kubiak oraz z ramienia Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ) Sławomir Adamczyk. KSE reprezentowali: Przewodniczący Marek Boiński, Sekretarz Robert Jusis, a także członkowie Prezydium. W spotkaniu uczestniczył również Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki Jarosław Grzesik.

Tematyka spotkania:
1. Doprowadzenie do właściwego funkcjonowania Związku Pracodawców Energetyki oraz wynegocjowanie nowego PUZP dla branży energetycznej - (Związek Pracodawców został wprawdzie powołany, ale jego funkcjonowanie pozostawia wiele do życzenia; nie wszyscy pracodawcy przystąpili do ZP; prace nad PUZP są spowalniane i pozorowane).
2. Doprowadzenie do współpracy KK w rozwiązywaniu problemów branży energetycznej, wielokrotnie wskazywanych w korespondencji kierowanej do KK.  
3. Zmiany w statucie NSZZ "Solidarność" - (np. funkcjonowanie organizacji związkowych terytorialnie u wielu pracodawców z wieloma lokalizacjami - taka sytuacja jest dziś w całej branży energetycznej).
4. Rządowe plany dotyczące reorganizacji branży energetycznej - (pomoc KK i Piotra Dudy w uzyskaniu jednoznacznej decyzji o przyszłym kształcie energetyki oraz zabezpieczenie praw pracowniczych w przypadku ewentualnych inkorporacji czy innych zmian).
5. Doprowadzenie do współpracy strony NSZZ "Solidarność" z branżowymi europejskimi strukturami związkowymi.
6. Spory zbiorowe - łamanie praw pracowniczych, pomoc KK w rozwiązywaniu sporów.
Podczas spotkania uzgodniono jn.:
- Komisja Krajowa wesprze działania KSE w zakresie funkcjonowania Związku Pracodawców Energetyki i utworzenia Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla branży energetycznej;
- zostanie przygotowane zestawienie etapów poszczególnych odpowiedzi na wszystkie pisma i stanowiska, jakie KSE wystosowalo do KK;
- KSE przygotuje projekt "ewolucyjnych" zmian statutu NSZZ "Solidarność", tak by zminimalizować problem zmiany liczebności członków Związku, w odniesieniu do terytorialnego funkcjonowania organizacji związkowych;
- osoba zajmująca się polityką klimatyczną i energetyczną z ramienia EKZZ skontaktuje się z KSE w sprawie podjęcia współpracy strony NSZZ "Solidarność" z EKZZ;
- zostanie wystosowanie zapytanie Sekretariatu Górnictwa i Energetyki jako członka Międzynarodowych Federacji Branżowych: IndustriAll European Trade Union oraz IndustriALL Global Union w sprawie współpracy;
 - zostanie nawiązany kontakt w sprawie pozyskiwania informacji o współpracy z Europejskim Komitetem Ekonomiczno - Społecznym - Sekcją Transportu, Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego;
- KK wesprze działania w zakresie rozwiązywaniu sporów zbiorowych Grup Energetycznych.

 
 

Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” w sprawie szczepień dla pracowników spółek dystrybucji i obrotu w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID - 19 z dnia 05.01.2021 r.

Stanowisko KSE COVID 19 05.01.2021 page 001

05.01.2021 r., Relacja z posiedzenia Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność"

W dniu 05.01.2021 r., w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność", podczas którego omówiono:
- projekt Stanowiska Rady Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” w sprawie szczepień dla pracowników spółek dystrybucji i obrotu w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID - 19;
- propozycje tematów spotkania zaplanowanego na 05.01.2021 r. z przedstawicielami Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", w sprawie obecnej sytuacji w branży energetycznej;
- kwestię funkcjonowania organizacji związkowych w podziale terytorialnym i idące za tym skutki.
Skype 20210105 095432m

 

28.12.2020 r., Relacja z posiedzenia Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność"

W poniedziałek, 28.12.2020 r., w związku z trwającą nieprzerwanie pandemią, po raz kolejny w formie wideokonferencji, odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność", na którym obecny był również Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki Jarosław Grzesik.
Podczas konferencji m.in.:
1. Przygotowano Stanowisko Komitetu Protestacyjno - Strajkowego Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” w sprawie sytuacji społeczno – gospodarczej operatorów systemu dystrybucyjnego, działających w Koncernach Energetycznych: ENEA, ENERGA, PGE, TAURON.
2. Uzgodniono spotkanie z przedstawicielami Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność„ w sprawie obecnej sytuacji w branży energetycznej. Spotkanie w formie wideo odbędzie się na początku stycznia.
3. Podjęto decyzję, aby po raz kolejny zobowiązać wszystkich pracodawców w Grupach do przystąpienia do Związku Pracodawców Energetyki.
4. Omówiono niektóre niepokojące zapisy, mające się znaleźć w nowym Prawie energetycznym.
Najważniejsze sprawy zostaną przedstawione na planowanym styczniowym spotkaniu z przewodniczącym Sejmowej Komisji ds. Energii.
5. Przedstawiono obecną sytuację w poszczególnych Grupach oraz przebieg, jak i wnioski z odbytych spotkań z Ministrem A. Soboniem.
Kolejne spotkanie Prezydium KSE zaplanowano na 31.12.2020 r.

KSE12.2020wideo

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Życzenia KSE własciwe 2020 page 001

 

Pismo Ministerstwa Aktywów Państwowych z dnia 09.12.2020 r., stanowiące odpowiedź na pismo Komitetu Protestacyjno - Strajkowego Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność" ws. rażącego naruszania praw pracowniczych i związkowych w PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A. z dnia 29.10.2020 r.

Odpowiedź Związku Pracodawców Energetyki Polskiej z dnia 08.12.2020 r. ws. rokowań nad Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla pracowników branży energetycznej

ZPEP odp. PUZP 08122020 page 001

XXXIX Rocznica wprowadzenia stanu wojennego

39 lat temu, 13 grudnia 1981 r. wprowadzono w Polsce stan wojenny. Uwięziono tysiące osób, na ulicach pojawiły się czołgi i samochody opancerzone, strajkujące zakłady były brutalnie pacyfikowane. Polacy liczyli się z tym, że trwający od sierpnia 1980 r. wolnościowy zryw „Solidarności” może zostać stłumiony siłą. Obawiający się utraty władzy polscy komuniści postanowili rozprawić się z niepokornym narodem. Brutalnie przerwany został Karnawał Solidarności, zniweczone polskie sny o wolności…
Już przed północą 12 grudnia w całym kraju rozpoczęły się aresztowania działaczy NSZZ „Solidarność” i innych niezależnych organizacji, według przygotowanych kilka miesięcy wcześniej wykazów. O północy została wyłączona łączność telefoniczna w całym kraju, przerwano nadawanie programów radiowych i telewizyjnych.
Na ulice wyszły wojskowe patrole. Pojawiły się pierwsze plakaty z obwieszczeniem o wprowadzeniu stanu wojennego. Wydrukowane kilka miesięcy wcześniej w Związku Sowieckim nie miały żadnej daty. O godzinie szóstej rano generał Wojciech Jaruzelski, pełniący funkcje prezesa Rady Ministrów i równocześnie I sekretarza PZPR, ogłosił powstanie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i wprowadzenie stanu wojennego w całej Polsce. Jego przemówienie nadały pierwsze programy radia i telewizji. Przez cały dzień w mediach podawane były informacje o rygorach stanu wojennego. W telewizji czytali je lektorzy, ubrani w wojskowe mundury.
Zawieszona została działalność „Solidarności” i wszystkich niezależnych organizacji. Wprowadzono godzinę milicyjną od 22.00 do 6.00 oraz tryb doraźny w sprawach sądowych. Obowiązywał zakaz zgromadzeń i opuszczania miejsc zamieszkania. Na rogatkach miast pojawiły się milicyjno-wojskowe rogatki. Całkowicie zawieszono reglamentowaną dotąd sprzedaż benzyny. Wprowadzono sześciodniowy tydzień pracy. Ogłoszono ferie w szkołach do 3 stycznia i bezterminowo zawieszono zajęcia na uczelniach.
Następnego dnia, w poniedziałek, 14 grudnia w wielu miastach Polski wybuchły spontaniczne strajki. Jedynym żądaniem strajkujących było odwołanie stanu wojennego i zwolnienie internowanych. Strajki te wygasały najczęściej po kilku, kilkunastu godzinach pod groźbą pacyfikacji zakładu przez siły specjalne milicji i wojska. Oznaczało to przelew krwi. Do takiej tragedii doszło 16 grudnia podczas pacyfikacji strajkującej kopalni Wujek w Katowicach. Od strzałów oddziału specjalnego Zmotoryzowanych Odwodów Milicji Obywatelskiej (ZOMO) zginęło dziewięciu bezbronnych górników. Od pierwszych dni stanu wojennego trwały aresztowania osób, które uniknęły internowania i próbowały zorganizować konspiracyjną działalność „Solidarności”. Już od pierwszych dni przy parafiach spontanicznie organizowały się grupy ludzi, niosących pomoc rodzinom internowanych i uwięzionych.

Stan wojenny został zawieszony 31 grudnia 1982 r., a ostatecznie odwołany 22 lipca następnego roku. Wiele rygorów stanu wojennego zostało jednak przeniesionych do kodeksu karnego. Nadal odbywały się rewizje i aresztowania, ludzie byli szykanowani i zwalniani z pracy. Zapadały surowe wyroki. Nie przerwało to jednak zapoczątkowanej na początku stanu wojennego działalności podziemnych struktur „Solidarności”. Mimo represji przetrwały one do 1989 r., do ponownej legalizacji naszego związku zawodowego i upadku komunizmu w Polsce.

Wspominamy tragiczne wydarzenia sprzed 39 lat. Wspominamy też ludzi, których działania sprawiły, że dzisiaj żyjemy w wolnej i niepodległej Polsce. Wolność dla Polaków była zawsze najważniejszą wartością. Gdy komunistyczna władza próbowała zagrodzić drogę do wolnego i suwerennego kraju zrodził się najpiękniejszy ruch - „Solidarność”. Jesteśmy zobowiązani złożyć hołd ówczesnym działaczom i dziękować za ich poświęcenie i podjęcie walki, ponieważ dziś korzystamy z owoców poświęcenia tamtejszego pokolenia.

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza do udziału w corocznej akcji związanej z rocznicą wprowadzenia stanu wojennego – „Zapal Światło Wolności”. Jest ona kontynuacją akcji rozpoczętej przez obywateli Stanów Zjednoczonych w grudniu 1981 r. Na apel prezydenta Ronalda Reagana zapalali w oknach świece na znak solidarności z Polakami prześladowanymi w czasie stanu wojennego. Taką świecę zapalił również w swoim oknie Jan Paweł II oraz wielu Polaków w kraju, manifestując solidarność z represjonowanymi oraz nadzieję na wolność. Jak w poprzednich latach, wiele instytucji wyświetli na swoich gmachach animację takiej świecy. Zapraszamy do zapalenia Światła Wolności w swoich domach/zakładach oraz w Internecie: https://swiatlowolnosci.ipn.gov.pl/

Instytut Pamięci Narodowej przygotował obszerną galerię, którą warto obejrzeć --> https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/grudzien-1981/archiwalia
Portal udostępnia również dokumentację filmową z okresu stanu wojennego oraz wiele innych materiałów, m.in.:
Multimedia--> https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/grudzien-1981/multimedia
Geneza stanu wojennego --> https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/grudzien-1981/historia/rozdzialy/116620,Geneza-stanu-wojennego.html 

 

Życzenia dla Górników page 001 2

26.11.2020 r., Apel Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nr 1/20 ws. obrony godności i dobrego imienia św. Jana Pawła II

 

24.11.2020 r., Widekonferencja w sprawie transformacji sektora elektroenergetycznego w Ministerstwie Aktywów Państwowych

Na zaproszenie Artura Sobonia - pełnomocnika Rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, w dniu 24.11.2020 r. odbyła się wideokonferencja w sprawie transformacji sektora elektroenergetycznego. A. Soboń na wstępie poinformował, że w Ministerstwie Aktywów Państwowych trwają prace nad wydzieleniem aktywów węglowych. Na tym etapie nie trwają prace nad dalszą konsolidacją tego, co pozostanie po wydzieleniu. Aktualnie trwają prace z doradcą.
Minister rzekł, że spotkanie to traktowane jest jako otwarcie dialogu, tak aby na każdym etapie konsultować swoje zamierzenia. Następnie przedstawił program zebrania:
1. Prezentacja Ministra Adam Guibourgé-Czetwertyńskiego z Ministerstwa Klimatu.
2. Wystąpienie Ministra Artura Sobonia z Ministerstwa Aktywów Państwowych.
3. Dyskusja
Padła też propozycja podziału na obszary i powołania zespołów ds.: Wytwarzania i Węgla Brunatnego, Dystrybucji, Obrotu, Ciepłownictwa. Przekazano również informację, że pracuje już powołany zespół ds. Węgla Kamiennego LW Bogdanka. Kolejno Minister Soboń przedstawił harmonogram prac w tych zespołach.
W ramach informacji z Grup Energetycznych, poinformowano, że PGE zaprezentowało już propozycje zmian do swoich planów (strategii), Tauron i Enea jeszcze nie. W spółkach do końca roku ma zostać wypracowana strategia i sposób zabezpieczenia pracowników w tym procesie.
W drugiej połowie stycznia 2021 r. planuje się plenarne spotkanie z centralami związkowymi, na poziomie Ministerstwa. W lutym ma ukazać się wstępna prezentacja strategii w poszczególnych Grupach, a do końca lutego w poszczególnych spółkach. W marcu na szerokim plenarnym spotkaniu planuje się omówić przedmiotowe dokumenty i przedstawić je Radzie Ministrów.

Następnie Adam Guibourgé-Czetwertyński przedstawił prezentacje dot.: -nowych miejsc pracy, związanych z transformacją energetyki, -zadań i celów dla sektora elektroenergetycznego w PEP 2040.

Po czym ponownie głos zabrał Minister Artur Soboń, oznajmiając, że:
- celem polityki energetycznej państwa jest bezpieczeństwo energetyczne, ale również i efektywność;
- regulacje klimatyczne UE wiążą się ze spadkiem opłacalności energii, opartych na konwencjonalnych źródłach energii;
- kilka istotnych faktów wymuszających te działania: polityka banków, która powoduje, że nie ma szans na inwestowanie w energetykę węglową; import energii, która na rynkach zewnętrznych jest tańsza;
- europejski zielony ład jest istotą polityki UE; należy brać pod uwagę, że Polska będzie miała najdroższą energię (certyfikaty CO2 w ciągu roku podrożały o 50 %).
Ponadto Minister Soboń podał, że na pierwszym miejscu stawiane jest bezpieczeństwo pracowników. Należy wypracować nową strategię dla sektora, która uratuje całą branżę. Potrzebna jest koordynacja ze strony państwa. Taką rekomendacją jest wydzielenie aktywów węglowych, co pozwoli na rozłożenie w czasie polityki dekarbonizacji, tak aby skutki społeczne były jak najmniejsze. Za największe ryzyko uważa się upadek energetyki konwencjonalnej i uzależnienie się od importu. Bez konkurencyjnej energetyki nie ma konkurencyjnej gospodarki.
Kluczowe jest to, aby zapewnić stabilność w poszczególnych spółkach GK.

Kolejno głos zabierali przedstawiciele zarządów i strony społecznej z poszczególnych Grup Energetycznych:
PGE - Wojciech Dąbrowski i Paweł Strączyński
Enea - Paweł Szczeszek
Tauron - Marek Wadowski
Argumenty w wystąpieniach ww. popierały wcześniejsze wystąpienia przedstawicieli MK i MAP.

wideo24.11.2020

 
22.11.2020 r., XXX Pielgrzymka Górników na Jasną Górę
W dniu 22.11.2020 r. Zastępca Przewodniczącego Bogdan Kieleczawa reprezentował Krajową Sekcję Energetyki NSZZ „Solidarność” w XXX Pielgrzymce Górników na Jasną Górę. Pielgrzymka odbyła się w rygorze sanitarnym. Uczestniczyły w niej dwa poczty sztandarowe oraz piętnastu pielgrzymów, wśród których było dziewięciu przedstawicieli NSZZ „Solidarność”, pięciu przedstawicieli pracodawców branży górniczej oraz pełnomocnik rządu do spraw energetyki i górnictwa – Artur Soboń. W imieniu KSE NSZZ „Solidarność” B. Kieleczawa złożył Dar Ołtarza. Pielgrzymi modlili się o zdrowie i bezpieczeństwo ludzi pracy.

 
22.11.2020 r., Relacja z posiedzenia Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność"

W dniu 20.11.2020 r., w związku z pandemią, po raz kolejny w formie wideokonferencji, odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność".
Tematyka obrad:
1. Przygotowano stanowisko KSE na planowane w dniu 24.11.2020 r. niestacjonarne spotkanie przedstawicieli MAP ze stroną społeczną w sprawie polityki energetycznej kraju.
2. Zaproponowano zorganizowanie i przygotowanie w najbliższym czasie spotkania Prezydium z Przewodniczącym NSZZ "Solidarność" Piotrem Dudą.
3. Podjęto decyzję, by po raz kolejny zobowiązać wszystkich pracodawców w Grupach, aby przystąpili do Związku Pracodawców Energetyki.
4. Omówiono sytuację w Grupach:
Tauron
Grupa zaangażowana jest w budowę dwóch szpitali covidowych oraz punktów wymazowych.
Liczba osób zakażonych wirusem jest stosunkowo mała i nie powoduje ograniczeń w funkcjonowaniu poszczególnych segmentów.
W związku z wieloma ograniczeniami zakładany plan inwestycyjny nie zostanie wykonany w całości.
Uruchomiony został blok Jaworzno 3 oraz prowadzone są inwestycje związane z budową farm fotowoltaicznych.
W Grupie przeprowadzane jest wyrównywanie dysproporcji płacowych na poszczególnych stanowiskach.
Trawa pogotowie strajkowe - oflagowane i oplakatowane są pojazdy firmowe.
Energa
Tu również Grupa zaangażowana jest w walkę z pandemią.
Rozpoczęto negocjacje płacowe na 2021 r.
Przygotowywane są niepokojące plany związane ze zmianami organizacyjnymi w Grupie.
PGE
Wprowadzane są, przy sprzeciwie strony społecznej, znaczące oszczędności na wynagrodzeniach pracowników.
Opublikowany raport finansowy pokazuje, że Grupa zarabia i nie pogłębiają się szacowane wyniki finansowe.
Planowane jest utworzenie Centrów Usług Wspólnych.
Trwają intensywne prace, mające na celu znaczne ograniczenie nakładów inwestycyjnych oraz ograniczanie zatrudnienia.
W Grupie trwają właśnie referenda strajkowe.
Enea
W związku z obecną sytuacją, dopiero w listopadzie udało się zakończyć negocjacje płacowe na 2020 r.
Podobnie jak w PGE, choć na mniejsza skalę, Zarząd Grupy usilnie zaczyna szukać oszczędności na inwestycjach sieciowych.
Wstępne wyniki finansowe za trzeci kwartał, pomimo pandemii oraz dużych obaw, są zadawalające.
5. Sprawy różne.
Omówiono kwestię przygotowania uchwały o przyjęciu do KSE nowej organizacji.
Ustalono, że w związku z wprowadzonymi ograniczeniami ilości uczestników, podczas corocznej pielgrzymki Górników, KSE reprezentować będzie B. Kieleczawa, który przekaże dar ołtarza od KSE.

Relacja: Robert Jusis

Pismo Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność" z dnia 20.11.2020 r. do Ministerstwa Aktywów Państowych dot. powołania odrębnych zespołów dla branży wydobycia, wytwarzania oraz dystrybucji z udziałem krajowych przedstawicielstw branżowych związków zawodowych, w tym powołania stałego zespołu ds. transformacji energetycznej dla obszaru dystrybucji i obrotu

 

Pismo Głównego Inspektoratu Pracy z dnia 10.11.2020 r. ws. zawieszenia czynności kontrolnych u pracodawców w koncernach energetycznych: Energa, PGE i Tauron

 

Pismo strony społecznej Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej z dnia 13.11.2020 r. skierowane do Związku Pracodawców Energetyki ws. Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy

20201113 pis do ZPEP PUZP page 001

 
02.11.2020 r., Odpowiedź Ministerstwa Aktywów Państwowych udzielona Stronie Społecznej Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej na pismo z dnia 15.09.2020 r.

03.11.2020 r., Odpowiedź Związku Pracodawców Energetyki Polskiej na wezwanie do rokowań nad zawarciem Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy

odp PUZP pracodawcy 03112020 1 page 001

Pismo Komitetu Protestacyjno - Strajkowego Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność" ws. rażącego naruszania praw pracowniczych i związkowych w PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A. z dnia 29.10.2020 r.

 
Informacja ze spotkania przedstawicieli Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” z Panem Andrzejem Kwalińskim Głównym Inspektorem Pracy w dniu 28.10.2020 r.

W dniu 28.10.2020 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” z Panem Andrzejem Kwalińskim Głównym Inspektorem Pracy. W spotkaniu uczestniczyli: ze strony Głównego Inspektoratu Pracy: Andrzej Kwaliński Główny Inspektor Pracy oraz Robert Pietrzak Kierownik Sekcji Kontroli Wewnętrznej Głównego Inspektoratu Pracy; ze strony KSE: Marek Boinski Przewodniczący KSE, Mirosław Brzuśnian, Krzysztof Marzec oraz Piotr Skalmierski.
Spotkanie odbyło się na wniosek KSE, wynikający z wystąpienia z dnia 08.10.2020 r. do Głównego Inspektora Pracy, w sprawie przeprowadzenia kontroli PIP w spółkach obrotu i sprzedaży energii oraz operatorów systemu dystrybucyjnego koncernów energetycznych Energa, Tauron, PGE. W trakcie spotkania omówiono szczegółowo oczekiwania KSE, wynikające z przedmiotowego wniosku oraz udzielono odpowiedzi na pytania ze strony przedstawicieli GIP. Dla ułatwienia kontaktu w czasie przeprowadzanych kontroli, zgodnie z ustaleniami ze spotkania, zostanie przesłana przez KSE lista osób z poszczególnych grup energetycznych do kontaktu z dedykowanymi inspektorami Okręgowych Inspektoratów Pracy Państwowej Inspekcji Pracy.

Andrzej Kwaliński  PIP 

żródło: pip.gov.pl 

Wystąpienie do Artura Sobonia Pełnomocnika Rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego z żądaniem zabezpieczenia praw pracowniczych w Energetyce na czas transformacji z dnia 08.10.2020 r.

Wystąpienie do Głównego Inspektora Pracy Andrzeja Kwalińskiego z wnioskiem o przeprowadzenie niezwłocznej i kompleksowej kontroli u pracodawców w koncernach energetycznych: Energa, PGE S.A., Tauron z dnia 08.10.2020 r.

pismo do GIP

Stanowisko nr 5/2020 Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność" z dnia 08.10.2020 r. w sprawie sytuacji w Grupie Energa

Stanowisko ws. Energii

Uchwała 3/2020 Rady Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność" w sprawie powołania Zespołu ds. Transformacji Branży Energetycznej z dnia 08.10.2020 r.
Uchwała3 2020
Uchwała 2/2020 Rady Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność" w sprawie przekształcenia Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” w Komitet Protestacyjno – Strajkowy z dnia 08.10.2020 r.

Uchwała2 2020

 
8-9.10.2020 r., Nowa Sól,  relacja z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność"
 
W dniach 8-9.10.2020 r., w Nowej Soli, odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność". Sytuacja w branży energetycznej mimo trwającej pandemii zobligowała członków Rady KSE do spotkania, którego głównym celem było podjęcie działań mających na celu ochronę miejsc pracy w sektorze. Posiedzenie Rady otworzył Przewodniczący KSE Marek Boiński. Na wstępie Przewodniczący obrad Robert Jusis przedstawił protokół z ostatniego posiedzenia oraz sprawozdanie z działalności Prezydium KSE. W uzupełnieniu przebieg oraz wyniki prac Prezydium przedstawił Przewodniczący Marek Boiński.

Przedstawiciele poszczególnych Grup Energetycznych zdali relację z trudnej sytuacji w spółkach. Stwierdzono wiele przypadków rażącego naruszania przez organy korporacyjne zobowiązań wynikających z wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy.  W większości  grup doszło do przekształcenia struktur związkowych w komitety protestacyjno-strajkowe. Trwają procedury wchodzenia w spory zbiorowe. Pretekstem do łamania prawa przez pracodawców jest planowana transformacja Energetyki. 
Członkowie Rady stosowną uchwałą przekształcili się w Komitet Protestacyjno-Strajkowy. Do 20.10.2020 r. wszystkie Komisje wchodzące w skład KSE mają przekształcić się w komitety protestacyjno-strajkowe. Rada KSE będzie koordynowała wszystkie działania mające na celu ochronę miejsc pracy w Energetyce. 

Krzysztof Marzec - przedstawiciel KSE w Zespole Trójstronnym ds. Branży Energetycznej odczytał sprawozdanie z prac zespołu.
    
Kolejno podjęto temat Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy (PUZP). W dniu 15.09.2020 r. Stronie Pracodawców tj. reprezentowanej przez Związek Pracodawców Energetyki zostały przekazane:
- wezwanie do rokowań nad zawarciem Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników branży energetycznej,
- projekt PUZP,
- projekt porozumienia ws. stosowania PUZP.

Przeanalizowano także problem zapisów Rozporządzenia BHP ws. pracy przy urządzeniach energetycznych. W dniu 17 września 2020 r. odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu ds. zmian Rozporządzania BHP, zgodnie z decyzją Ministra Klimatu z dnia 10 września 2020 r. Przebieg spotkania nie daje nadziei na koncyliacyjne przyjęcie uwag do Rozporządzenia i wniosków KSE, wynikających ze stanowisk KSE ws. Rozporządzenia BHP. Pomimo merytorycznych argumentów nie udało się przekonać Strony Rządowej do zmiany treści Rozporządzenia. Nawet najmniejsza zmiana w treści projektu Rozporządzenia wymagać będzie uruchomienia od początku całego procesu konsultacji i uzgodnień, dlatego uznano, że najlepiej będzie, jeżeli Rozporządzenie wejdzie w życie w  październiku br. zgodnie z planem, a ewentualne uwagi co do jego funkcjonowania przez stronę społeczną przekazywane będą na bieżąco.  

Następnie przedstawiono relację ze spotkania w Ministerstwie Aktywów Państwowych dot. Polityki Energetycznej Kraju. Aktualnie w MAP jest wypracowywany model transformacji Energetyki, w taki sposób, by przeanalizować i wybrać najbardziej odpowiedni.

Przedstawiono również relację z obrad Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"- odczytano treść stanowiska KK w sprawie transformacji energetycznej - "Stanowisko Prezydium KK NSZZ „Solidarność” i Zespołu ds. polityki klimatycznej KK NSZZ „Solidarność" z dnia 6 października 2020 r. "

Ponadto omówiono współpracę z poszczególnymi Sekcjami w Krajowym Sekretariacie Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność (KSGiE).  Jeżeli sytuacja nie ulegnie poprawie, możliwe jest wyjście energetyków z KSGIE.  W dniu 02.09.2020 r. wystosowano wspólne stanowisko KSE i KSEiE dot. realizacji wspólnych działań oraz stanowisk KSE i dalszej współpracy. Wiceprzewodniczący KSE Bogdan Kieleczawa wystąpił z wnioskiem o zaproszenie na następne posiedzenie KSE wszystkich Przewodniczących Regionów NSZZ „Solidarność”.

Pod koniec posiedzenia Rada KSE podjęła nw. dokumenty:
- uchwałę ws. przekształcenia Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” w Komitet Protestacyjno – Strajkowy;
- uchwałę ws. powołania Zespołu ds. restrukturyzacji Energetyki, w celu uzgodnienia terminu i sposobów przekształceń;
- stanowisko ws. sytuacji w Grupie Energa;
- wystąpienie do Głównego Inspektora Pracy Andrzeja Kwalińskiego z wnioskiem o przeprowadzenie niezwłocznej i kompleksowej kontroli u pracodawców w koncernach energetycznych: Energa, PGE, Tauron, w spółkach obrotu i sprzedaży energii oraz spółkach - operatorach systemu dystrybucyjnego;
- wystąpienie do Artura Sobonia Pełnomocnika Rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa z żądaniem zabezpieczenia praw pracowniczych w Energetyce na czas transformacji.

 
Uchwała nr 6/2020 z dnia 18.09.2020 r. Rady Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" ws. przekszałcenia się w Komitet Protestacyjno-Strajkowy

Stanowisko Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" z dnia 19.09.2020 r.

 

Wezwanie do rokowań nad zawarciem ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników branży energetycznej z dnia 15.09.2020 r.

Wezwanie do rokowan PUZP page 001

17.09.2020 r., Relacja ze spotkania Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność" w Ministerstwie Klimatu

W dniu 17.09.2020 r., w Ministerstwie Klimatu, w Warszawie, odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowej Sekcji Energetyki (KSE) NSZZ „Solidarność” z przedstawicielami ministerstw i pracodawców, w sprawie Rozporządzenia BHP przy urządzeniach energetycznych. Spotkanie było wynikiem ustaleń dokonanych w dniu 10.09.2020 r. na spotkaniu z Ministrem Klimatu.

W spotkaniu udział wzięli:
- Piotr Dziadzio, SEKRETARZ STANU w Ministerstwie Klimatu,
- Anita Gwarek, Dyrektor Departamentu Prawa Pracy, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
- Robert Zasina, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, jednocześnie pełniący funkcję Prezesa TAURON Dystrybucja S.A.,
- przedstawiciele poszczególnych grup Energetycznych oraz PSE,
Krajową Sekcję Energetyki NSZZ „Solidarność” reprezentowali:
- Bogdan Kieleczawa –Z-ca Przewodniczącego KSE NSZZ „Solidarność”,
- Roman Rutkowski – Członek Prezydium KSE NSZZ „Solidarność”,
- Krzysztof Nawrocki – Członek Prezydium KSE NSZZ „Solidarność”.
W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Krajowej Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni NSZZ „Solidarność: Grzegorz Stankiewicz i Wojciech Asterski.

W trakcie spotkania przedstawiciele Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” przedstawili uwagi do dokumentu, informując, że w Rozporządzeniu dokonano automatycznej zamiany sformułowania „prowadzącego eksploatację” na „pracodawcę”. Zmiana ta wg Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” wywołuje szereg wątpliwości interpretacyjnych w zakresie możliwości zlecania prac eksploatacyjnych na obiektach energetycznych wykonawcom zewnętrznym, w zakresie wydawania poleceń pisemnych na wykonanie pracy, jak również wydawania upoważnień.
Podano również przykłady zapisów Rozporządzenia, które zdaniem przedstawicieli KSE budzą wątpliwości, a tym samym wymagają zmiany:
§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

7) osoba upoważniona – osobę uprawnioną, wyznaczoną pisemnie przez pracodawcę do wykonywania określonych przez niego czynności lub prac eksploatacyjnych;
Wątpliwości zgłoszone: Czy OSD może upoważnić pracownika firmy zewnętrznej?

§ 28.1 Polecenie pisemne wykonania pracy wydaje pracodawca lub osoba przez niego upoważniona.
Wątpliwości zgłoszone: Czy OSD może wydać polecenie pisemne na pracownika firmy zewnętrznej?

Ponadto w Rozporządzeniu wszystkie prace, które są wykonywane na wysokości lub w zagłębieniu są zaklasyfikowane do prac stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego i wymagają polecenia pisemnego. Tak brzmiący zapis wg przedstawicieli KSE jest nieuzasadniony w szczególności dla prac na wysokości powyżej 1m a poniżej 2m i dla prac wykonywanych w zagłębieniu do 1m.

§ 27. 1. Prace eksploatacyjne, stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, wykonuje się na podstawie polecenia pisemnego.
2. Do prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych, stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, zalicza się w szczególności prace:

8) w wykopach lub na wysokości.

Przedstawiciele KSE podkreślili, że obecny projekt Rozporządzenia Ministra Energii jest bardziej rygorystyczny niż Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie prac szczególnie niebezpiecznych oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. W myśl uprzednich zapisów obwarowane szczególnymi wymaganiami były prace na wysokości powyżej 2 m oraz wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych wykonywane powyżej głębokości 1 m. Zmiana w tym zakresie wg przedstawicieli KSE nie ma żadnego uzasadnienia.

Zgłoszono również uwagi co do zapisów :
- §27, pkt. 2. Ppkt.9) wykazu prac stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia, zakłada on wyłączenie prac wykonywanych stale przez osoby upoważnione w ustalonych miejscach pracy na podstawie instrukcji eksploatacji, w myśl którego polecenie pisemne nie jest wymagane. Jest to jednak sprzeczne z zapisem pkt. 8) który ujmując prace na wysokości, obliguje tym samym do wystawienia polecenia pisemnego,
- pkt. 2. Ppkt.9) wykazu prac stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia, w którym jest mowa o instrukcji eksploatacji. W spółkach dystrybucyjnych występuje instrukcja organizacji i wykonywania prac ppn.
Wątpliwości zgłoszone: Czy będą to instrukcje tożsame np. dla osoby kontrolującej z PIP?

Przedstawiciele KSE NSZZ „Solidarność” wnioskowali, aby przywrócić pojęcie ,,prowadzącego eksploatację” w miejsce ,,pracodawca” w dotychczasowym brzmieniu oraz usunąć z wykazu prac eksploatacyjnych stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego prac w wykopach i na wysokości. Ponadto zaproponowali, aby po dokonaniu niewielkich korekt powrócić do pierwotnego projektu Rozporządzenia, który był opracowany przez szeroką reprezentację przedstawicieli różnych podmiotów, w tym również przedstawicielami organizacji Pracodawców Prywatnych, do którego odniosło się pozytywnie wielu ekspertów z różnych dziedzin - w tym PIP. 

Odnosząc się do przedstawionych uwag i wniosków przedstawicieli KSE NSZZ „Solidarność”- Prezes (PTPiREE) jak i przedstawiciele pracodawców z poszczególnych grup energetycznych
poinformowali, że wszelkie wątpliwości, jakie mieli w związku z ukazaniem się projektu Rozporządzenia zostały przez nich szczegółowo przeanalizowane. Przez rok pracowali na tym, jak to Rozporządzenie wprowadzić w życie. Wątpliwości zostały przez nich zdiagnozowane i dlatego w stosownych instrukcjach, znalazły się takie zapisy, które wg przedstawicieli pracodawców są zgodne z prawem i żadnych wątpliwości już nie budzą, ponieważ w tym zakresie posiadają oni stosowne opinie prawne. 

W toku dalszych rozmów i przedstawianych argumentów przez przedstawicieli KSE NSZZ „Solidarność” w/w przedstawiciele pracodawców i Prezes PTPiREE zgodzili się na to, aby dokonać w Rozporządzeniu zmiany w zakresie prac wykonywanych na wysokości lub w zagłębieniu, poprzez przywrócenie wartości, które obowiązywały wcześniej.

Odnosząc się do wspólnego ustalenia - Sekretarz Stanu poinformował obecnych, że nawet najmniejsza zmiana w treści projektu Rozporządzenia wymagać będzie uruchomienia od początku całego procesu konsultacji i uzgodnień, dlatego stwierdził, że najlepiej będzie, jeżeli Rozporządzenie wejdzie w życie w m-cu październiku br. zgodnie z planem, a ewentualne uwagi co do jego funkcjonowania przez stronę społeczną przekazywane będą na bieżąco. Zaproponował również, aby strona związkowa informowała Ministerstwo o wątpliwościach lub nieprawidłowościach w zapisach instrukcji u poszczególnych pracodawców, jeśli takie występują, a swoje propozycje zmian do Rozporządzenia przedstawiła na piśmie. Przedstawiciele KSE NSZZ „Solidarność” odpowiedzieli, że związki zawodowe nie są uprawnione do kontrolowania pracodawców w zakresie zapisów, które w instrukcjach zawarli. Ponadto stwierdzili, że są zawiedzeni dzisiejszym spotkaniem, gdyż oczekiwali konkretnych działań i efektów, które doprowadziłyby do tego, aby Rozporządzenie było jednoznaczne w swojej treści i aby nie budziło żadnych wątpliwości. Zapowiedzieli również, że w dalszym ciągu będą prowadzić działania związkowe, aby ten cel zrealizować.

Na tym spotkanie zakończyło się.


Notatkę w imieniu uczestniczących w spotkaniu członków Prezydium KSE NSZZ „Solidarność”
sporządził Bogdan Kieleczawa

 

10.09.2020 r., Relacja ze spotkania Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność" oraz Krajowej Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni NSZZ "Solidarność" w Ministerstwie Klimatu

W dniu 10.09.2020 r. w Warszawie, w Ministerstwie Klimatu odbyło się spotkanie Krajowej Sekcji Energetyki oraz Krajowej Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni z Ministrem Klimatu Michałem Kurtyką i przedstawicielem Ministerstwa Aktywów Państwowych Arturem Soboniem.

Tematami spotkania były m.in.:
1 - Reorganizacja i konsolidacja koncernów energetycznych (zasady, terminy, sposoby zabezpieczenie praw pracowniczych).
2 - Powołanie nowego zespołu ds. zasad transformacji i polityki sektora wydobywczo energetycznego, złożonego z przedstawicieli Dystrybucji.
3 - Zagwarantowanie funkcjonowania i rozwoju oraz niezależności operatorów systemu dystrybucyjnego.
4 - Rozporządzenie BHP (uwagi, propozycje zmian (definicja pracodawcy, praca na wysokości i w wykopach), kwalifikacje zawodowe.
5 - Zespół trójstronny ds. Branży Energetycznej, Związek Pracodawców Energetyki, negocjacje PUZP, brak kompetentnych przedstawicieli Rządu w Zespole Trójstronnym.
6 - Łamanie przez zarządy koncernów energetycznych wewnątrzzakładowych praw pracowniczych.

Ad. 1 Strona Rządowa jest w trakcie "dopinania" szczegółowych koncepcji, dotyczących konsolidacji Górnictwa i Energetyki. Nastąpi koncentracja segmentu wydobycia i jednostek wytwórczych. Szczegóły znane będą pod koniec roku.
Ad. 2 Na wniosek przedstawicieli KSE, przedstawiciele obu ministerstw wyrazili wstępnie chęć powołania zespołu roboczego, dedykowanego do prac nad ewentualnymi zmianami w Energetyce czy konsolidacji.
Przedstawicielom ministerstw wręczono pismo skierowane do Premiera RP w sprawie sytuacji w Energetyce.
Ad. 3 Rozważana jest zasadność pozostania w obecnym kształcie trzech grup energetycznych wraz z obrotem ciepłem i OZE. Tu również szczegóły znane będą pod koniec roku 2020 r.
Strona społeczna szczególny nacisk będzie w tym procesie kładła na zagwarantowanie pracownikom nabytych praw i przywilejów pracowniczych w procesie wcześniejszych transformacji.
Omawiano również m.in. zasady finansowania inwestycji w Energetyce, przyłączanie mikroinstalacji.
Ad. 4 W związku z pandemią mocno opóźniły się prace związane z poprawą niektórych zapisów, w mającym wejść w życie Rozporządzeniem BHP przy urządzeniach energetycznych. Minister Klimatu zobowiązał się do przedłużenia o miesiąc terminu wejścia w życie nowego Rozporządzenia.
Powołano również zespół, który do tego czasu wypracuje i uzgodni akceptowalną teść najbardziej kontrowersyjnych zapisów.
Ad. 5 Przekazano przedstawicielom Rządu, że jest już gotowy projekt zapisów PUZP dla pracowników branży energetycznej przygotowany przez stronę społeczną.
Wręczono również przygotowaną przez stronę społeczną propozycję konstytucyjnego porozumienia w sprawie rokowań PUZP.
Ad. 6 Przedstawiciele PGE wręczyli Stanowisko o powołaniu komitetu protestacyjno strajkowego, w związku z sytuacją, jaka obecnie ma miejsce w PGE.

Relacja: Robert Jusis

Pismo Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” z dnia 9 września 2020 r., skierowane do Prezesa Rady Ministrów, ws. żądania zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego Polski

09.09.2020 r. Relacja z posiedzenia Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność"

W dniu 09.09.2020 r., w Warszawie, odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność".
Podczas zebrania ustalono tematykę spotkania w Ministerstwie Aktywów Państwowych:
- Powołanie nowego zespołu ds. zasad transformacji i polityki sektora wydobywczo energetycznego, złożonego z przedstawicieli Dystrybucji.
- Zagwarantowanie funkcjonowania i rozwoju oraz niezależności operatorów systemu dystrybucyjnego.
- Konsolidacja koncernów energetycznych (zasady, terminy, sposoby zabezpieczenie praw pracowniczych).
- Zabezpieczenie środków na przyłączanie mikroinstalacji OZE.
- Rozporządzenie BHP (uwagi, propozycje zmian (definicja pracodawcy, praca na wysokości i w wykopach), kwalifikacje zawodowe.
- Zespół Trójstronny ds. Branży Energetycznej, Związek Pracodawców Energetyki, negocjacje PUZP, brak kompetentnych przedstawicieli Rządu w Zespole Trójstronnym.
- Łamanie przez zarządy koncernów energetycznych wewnątrzzakładowych praw pracowniczych.
- Plany związane z budową elektrowni jądrowej.

Ponadto omówiono sytuację w poszczególnych Grupach Energetycznych. Ustalono sczegóły posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Energetyki, które odbędzie się w dniach 5-6 listopada br.
Określono zasady współpracy z doradcą prawnym. Przedmiotem rozmów była także organizacja spotkania dwóch Prezydiów KSEiE i KSE w temacie koordynacji naszych działań, planów konsolidacji Energetyki. Posiedzenie zwieńczył temat organizacji Walnego Zjazdu Delegatów KSE na przełomie roku.

Pismo z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  z dnia 4 września 2020 r. dot. przekierowania do Ministra Aktywów Państwowych Stanowiska Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność" oraz Krajowej Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni NSZZ "Solidarność" z dnia 02.09.2020 r. w sprawie uzgodnienia długoletniego programu rozwoju Polskiego Przemysłu Energetycznego

2020 09 04 MAP page 001 1

Pismo Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” z 24 sierpnia 2020 r., skierowane do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w sprawie funkcjonowania operatorów systemu dystrybucyjnego, działających w strukturach koncernów zintegrowanych pionowo (Tauron, PGE, ENEA, ENERGA)

 

Stanowisko Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność" oraz Krajowej Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni NSZZ "Solidarność" z dnia 02.09.2020 r. w sprawie uzgodnienia długoletniego programu rozwoju Polskiego Przemysłu Energetycznego

2020 09 02 Stanowisko KSE i KSEiE page 001

 

31 sierpnia - Dzień Solidarności i Wolności

Zapraszamy do wspólnego świętowania Dnia Solidarności i Wolności, obchodzonego dziś, tj. 31 sierpnia, przez wywieszenie flag "Solidarności" na publicznych i prywatnych budynkach oraz w mieszkaniach. Flaga Solidarności w siedzibie EOP w Zielonej Górze
Dzień Solidarności i Wolności został ustanowiony przez Sejm RP w dniu 27 lipca 2005 r. świętem państwowym w celu upamiętnienia historycznego zrywu Polaków do wolności i niepodległości z 1980 r., który zainicjował proces upadku komunizmu i wyzwolenia narodów Europy Środkowej i Wschodniej. Święto to było obchodzone po raz pierwszy w 25. rocznicę powstania "Solidarności" oraz porozumień sierpniowych, zawartych pomiędzy władzami komunistycznymi a przedstawicielami robotniczych komitetów strajkowych. Utworzenie "Solidarności" wynikło z fali strajków ogólnopolskich. Pierwsze wystąpienia pojawiły się na Lubelszczyźnie po tym, jak 1 lipca 1980 r. rząd ogłosił podwyżki cen mięsa i wędlin. Wtedy strajki podjęły Państwowe Zakłady Lotnicze w Świdniku, następnie przyłączały się: Fabryka Samochodów Ciężarowych w Lublinie, Fabryka Maszyn Rolniczych "Agromet", Lubelskie Zakłady Naprawy Samochodów , Zakłady Azotowe "Puławy", a 18 lipca protestowało już około 70. zakładów. Bardzo szybko strajki objęły całą Polskę. Miały tak ogromny zasięg, że władze pomimo wprowadzanych represji nie były w stanie stłumić ich siłą i podjęły rokowania w Szczecinie i Gdańsku. Efektem rozmów przedstawicieli Komisji Rządowej z robotnikami było podpisanie „Porozumień sierpniowych": 30 sierpnia w Szczecinie i 31 sierpnia w Gdańsku. Na Śląsku zawarto porozumienie 3 września w Jastrzębiu Zdroju. Międzyzakładowy Komitet Strajkowy wysunął listę 21 postulatów, na których czele umieszczono żądanie utworzenia wolnych związków zawodowych jako prawdziwego reprezentanta robotników. Pozostałe dotyczyły przestrzegania praw i wolności konstytucyjnych, zniesienia przywilejów partyjnych, a także poprawy warunków bytowych społeczeństwa.

 

22-23.08.2020 r., XXXV Pielgrzymka Energetyków i Elektryków na Jasną Górę

W dniach 22-23.08.2020 r. odbyła się coroczna XXXV Pielgrzymka Energetyków i Elektryków na Jasną Górę. Mszę odprawiono w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej ze względu na ograniczoną liczbę osób uczestniczących w Eucharystii. Tematem przewodnim w tym roku była Wielka tajemnica wiary. Prezes Zarządu Enei S.A. Paweł Szczeszek odczytał Akt Zawierzenia Energetyków Polskich Matce Bożej. Po raz pierwszy nie odbyła się procesja spod Katedry na Jasną Górę. Pielgrzymi wspólnie modlili się o bezpieczeństwo w pracy i Opatrzność Bożą oraz w intencji pokoju w Białorusi.

Akt Zawierzenia Energetyków Polskich Matce Bożej

 

Życzenia z okazji Dnia Energetyka KSE page 001

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Z okazji Dnia Energetyka składam najserdeczniejsze życzenia bezpiecznej pracy, zdrowia,
wszelkiej pomyślności, spełnienia życiowych planów i zamierzeń, wielu sukcesów
w pracy zawodowej i w życiu osobistym oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.
Niech Święty Maksymilian Kolbe nieustannie otacza Was i Wasze rodziny swoją opieką.

 

 Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki
NSZZ „Solidarność”
Jarosław Grzesik

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wspólne Stanowisko Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność" oraz Krajowej Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni NSZZ "Solidarność" z dnia 13.08.2020 r. ws. braku udzielenia przez Krajową Sekcję Energetyki NSZZ "Solidarność" i Krajową Sekcję Elektrowni i Elektrociepłowni NSZZ "Solidarność" pełnomocnictw do reprezentowania i zaciągania zobowiązań przez Przewodniczącego Dominika Kolorza oraz pozostałe osoby biorące udział w negocjacjach tzw. "zasad transformacji polskiego sektora węglowo-energetycznego" w dniu 11.08.2020 r. (Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie) w ramach zespołu stworzonego na podstawie wcześniejszych ustaleń między górniczymi związkami zawodowymi a wicepremierem Jackiem Sasinem

Stanowisko nr 4/20 Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność" z dnia 12.08.2020 r. w sprawie zmiany „vacatio legis” oraz dostosowania nowego Rozporządzenia z dnia 28.08.2019 r. ws. bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych do rzeczywistych potrzeb i możliwości realizacji zadań przez Pracowników Energetyki Polskiej

Stanowisko nr 3/20 Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność" z dnia 12.08.2020 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na przyłączenia mikro-instalacji OZE

Stanowisko nr 2/20 Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność" z dnia 12.08.2020 r. w sprawie sytuacji przemysłu energetycznego oraz zamiarów konsolidacji koncernów energetycznych

Stanowisko nr 1/20 Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność" z dnia 12.08.2020 r. w sprawie zagwarantowania funkcjonowania i rozwoju oraz niezależności operatorów systemu dystrybucyjnego działających w strukturach przedsiebiorstw zintegrowanych pionowo

13.07.2020 r., Katowice, Relacja z posiedzenia Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność"

W dniu 13.07.2020 r., w Katowicach, w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego odbyło się kolejne posiedzenie Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki. Przedmiotem obrad były m.in. skutki wynikające z pandemii w poszczególnych sekcjach branżowych, zrzeszonych w Sekretariacie. Przedstawiono także relację z obrad Rady Dialogu Społecznego. Omawiano w szczególności: zapisy Tarczy antykryzysowej 4.0; powołanie Zespołu ds. Górnictwa i Energetyki oraz Zespołu ds. Transportu, w związku z dużymi problemami tej branży. Poddano dyskusji wniosek Komisji Podzakładowej Tauron Wrocław ws. powołania Zarządu Taurona. Ponadto przeanalizowano tematy: funkcjonowania strony internetowej KSGiE oraz dystrybucji bonów dla członków NSZZ "Solidarność".

Konsolidacja energetyki...

Według nieoficjalnych informacji, Rząd planuje połączenie PGE z Tauronem i grupą Enea. W świetle ostatnich działań Ministerstwa Aktywów Państwowych, taka konsolidacja nie powinna być zaskoczeniem. Rząd ma rozważać połączenie spółek: PGE, Tauron i Enea, z których zostaną najpierw wyłączone elektrownie węglowe. Z połączenia odchudzonych firm powstanie wielka spółka dystrybucyjna z segmentem wytwarzania OZE. Elektrownie węglowe mają trafić do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), która stanie się największym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce.
O możliwej konsolidacji PGE, Tauronu i Enei poinformowała Polityka Insight. Wcześniej ma powstać Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), która będzie stopniowo przejmować od grup energetycznych elektrownie węglowe. NABE ma powstać jeszcze w 2020 r., na bazie spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK).
Już w czerwcu 2020 r. Minister Jacek Sasin oficjalnie poinformował, że Rząd rozpoczął prace nad wydzieleniem aktywów węglowych z grup energetycznych do osobnego podmiotu. Prace nad tworzeniem tej koncepcji mogą potrwać kilka miesięcy. Jak tłumaczył J. Sasin, "wydaje się, że to dobry pomysł, aby budować dwie nogi energetyki - z jednej strony, opartą o odnawialne źródła energii, a z drugiej strony - o aktywa węglowe, które będą jeszcze funkcjonować przez co najmniej 2-3 dekady".
Po wydzieleniu aktywów węglowych z Taurona i Enei zostałaby tylko dystrybucja i sprzedaż energii oraz relatywnie niewielkie segmenty OZE. Po wydzieleniu aktywów węglowych mocno odchudzona będzie także PGE, z tą różnicą, że posiada ona więcej OZE i prowadzi prace nad budową morskich farm wiatrowych.
Połączenie odchudzonych firm będzie w praktyce stworzeniem wielkiej spółki dystrybucyjnej, obsługującej zdecydowaną większość Polski: Tauron Dystrybucja, PGE Dystrybucja i Enea Operator. Poza nową spółką będzie tylko Grupa Energa oraz Innogy w Warszawie.
Nowa spółka skupiająca aktywa węglowe, czyli NABE, stanie się największym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce: w 2019 r. PGE odpowiadało za 41 % energii wprowadzonej do sieci, Enea 18 % a Tauron 8 %. Razem daje to 67 %. Oczywiście w tych trzech grupach część energii wyprodukowano w OZE i elektrociepłowniach, ale można założyć, że nowy podmiot będzie miał ponad 50 % wytwarzania energii w Polsce.

źródło: wnp.pl

29.07.2020 r.

Bon na wypoczynek dla członków NSZZ "Solidarność" z okazji 40-lecia "Solidarności"Nasz dom Polska

Zapraszamy do skorzystania z wypoczynku w ośrodkach DOMS w Jarnołtówku, Spale i Zakopanem. Z bonem płacimy o 200 zł mniej za wszystkie usługi świadczone w naszych obiektach, a w szczególności wyżywienie, noclegi oraz strefę relaksu.

Jak dostać bon na wypoczynek

· Bon należny jest każdemu, kto na dzień 15 lipca 2020 r. jest członkiem Związku NSZZ „Solidarność”. Bon otrzymujemy od organizacji związkowej.

Gdzie można wykorzystać bon i w jakim terminie

· Bon można zrealizować w:

- Ośrodku Ziemowit w Jarnołtówku 

- Ośrodku Savoy i Żbik w Spale 

- Ośrodku Hyrny w Zakopanem

- Willi Sienkiewiczówka w Zakopanem

· Bon można wykorzystać od 1 sierpnia 2020 r. do 31 lipca 2021 r. Rezerwacji można dokonywać od 15 lipca 2020 r.

Jak zarezerwować pobyt

· Rezerwacji można dokonać poprzez kontakt e-mail z recepcją wybranego ośrodka lub dzwoniąc telefonicznie. W trakcie rezerwacji należy poinformować o chęci skorzystania z bonu.

· Rezerwując poprzez Booking, lub inne portale pośredniczące w sprzedaży usług DOMS nie będzie możliwości realizacji bonu.

Na jakich warunkach można wykorzystać bon

· Pobyt minimum dwa noclegi.

· Wypoczynek z pełnym wyżywieniem (śniadanie, obiad, kolacja, bądź zamiennie śniadanie i obiadokolacja).

Czy bon łączy się z innymi promocjami DOMS

· Posiadacze elektronicznej legitymacji NSZZ „Solidarność” otrzymują dodatkowo 10 % rabatu przy dokonaniu rezerwacji i po okazaniu legitymacji w trakcie rejestracji w recepcji. Rabat dotyczy wyłącznie posiadacza legitymacji.

· Bonu nie można zrealizować korzystając z ofert specjalnych i promocji.

Dalsze pytania prosimy kierować do swoich macierzystych komisji podzakładowych, zakładowych, międzyzakładowych.

Regulamin DOMS na 40 lat NSZZ "Solidarność"

Wywiad Tygodnik Solidarność

 

Informacja Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” Piotra Dudy dla Członków Związku z 01.07.2020 r., dot. dokumentów Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych: "Stanowiska w sprawie wybuchu epidemii i strategii odbudowy" oraz "Listu otwartego do liderów państw unijnych"

Informacja KK z 1.7.2020

 

30.06.- 01.07.2020 r., Przesieka, Relacja z posiedzenia Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki

W dniach 30.06-01.07.2020 r., po kilku miesiącach spotkań organizowanych w formie wideokonferencji, w Przesiece odbyło sie posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki. Przedmiotem obrad były m.in.: pojawiające się coraz częściej informacje o planowanych różnych konfiguracjach Grup Energetycznych. Omówiono plany związane z budową elektrowni jądrowej. Ustalono spotkanie z Ministerstwem Aktywów Państwowych. Przeprowadzono wstępną analizę potencjalnych zagrożeń dla utrzymania miejsc pracy, jakie niesie ze sobą polityka Zielonego Ładu. Ustalono spotkanie z Ministerstwem Klimatu.
Przedstawiono relację z drugiego spotkania Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej w temacie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2020 r., we Wrocławiu. Ustalono tam projekt porozumienia konstytucyjnego w sprawie utrzymania zapisów istniejących zakładowych układów zbiorowych pracy u pracodawców i został on przyjęty. W dalszej części prowadzono kolejny etap negocjacji zapisów PUZP, akceptowalnych przez wszystkich przedstawicieli Strony Społecznej.
Ponadto Prezydium KSE przygotowało pismo, które należy natychmiast wystosować do Ministerstwa Klimatu dot. pilnego spotkania ws. uwag do rozporządzenia BHP, do wiadomości MAP.
Następnie przedstawiono sytuację w poszczególnych Grupach Energetycznych:
- nowy schemat organizacyjny Energi, który zostanie w najbliższym czasie jako wstępny przedstawiony Stronie Społecznej,
- negocjacje płacowe w Grupie Kapitałowej Enea, zmiany w Zarządzie Enei SA, stanowisko Strony Społecznej przeciwko dekompozycji Grupy Kapitałowej Enea,
- trudna sytuacja w Tauronie, wybory nowego Zarządu, brak jakichkolwiek podwyżek,
- bardzo niepokojące oszczędności na inwestycjach w PGE, zagrożenie sporem zbiorowym w związku z drastycznymi oszczędnościami.
Omówiono także dotychczasową współpracę oraz relacje na poziomie Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki oraz sekcji branży energetycznej: Krajowej Sekcji Energetyki i Krajowej Sekcji Elektrownii i Elektrociepłowni oraz zasadność powstania nowego sekretariatu.
Zaplanowano zorganizowanie zjazdu delegatów w październiku, połączonego z obchodami 40 rocznicy powstania NSZZ "Solidarność".
Rozpatrzono wniosek Komisji Podzakładowej Tauron Dystrybucja Wrocław ws. zmian w Zarządzie.
Ustalono szczegóły Pielgrzymki Energetyków do Częstochowy w dniach 22-23 sierpnia 2020 r.
Ustalono, aby przypomnieć wszystkim komisjom o terminowym spływie ankiet informacyjnych o liczbie członków Związku.

Relacja: Robert Jusis

28.06.2020 r. - 64 rocznica Poznańskiego Czerwca '56

Robotniczy bunt i walka „o Boga, za wolność, prawo i chleb” rozpoczęła się 64 lata temu. Na ulicach Poznania zginęło 58 osób. Robotnicy Zakładów Cegielskiego, wówczas Zakładów im. Stalina (ZISPO), 28 czerwca 1956 r. podjęli strajk generalny, organizując demonstrację uliczną. W ślad za Robotnikami ZC, pracownicy innych przedsiębiorstw oraz studenci, uczniowie i całe rodziny wyszli na ulice Poznania. Blisko 100 tysięcy zdesperowanych osób niosło transparenty, których treść mówiła wszystko: chcemy żyć jak ludzie, jesteśmy głodni, precz z czerwoną burżuazją, żądamy wolnych wyborów pod kontrolą ONZ, żądamy prawdziwie wolnej Polski. Demonstrację krwawo stłumiła milicja i wojsko. Według ustaleń wciąż trwającego śledztwa życie straciło wówczas 50 cywilów, czterech żołnierzy, trzech funkcjonariuszy UB i milicjant. Kilkaset osób zostało rannych.
64 lata temu bohaterowie Czerwca '56 rzucili wyzwanie komunistycznej władzy, by zawalczyć o godność. Na ulicach Poznania wybrzmiały hasła z jednej strony z żądaniami o godne, uczciwe wynagrodzenia ludzi za ich pracę, a z drugiej wyraźny brak zgody na kwestionowanie przez władze ważnych dla naszego narodu wartości, jakimi były i są od zawsze wolność, godność i wiara. Poznańscy Robotnicy wyrazili wspólne nastroje obywatelskie i sprzeciw wobec gardzącej narodem władzy. Ich okupiony krwawą ofiarą zryw to pierwszy krok do wolności, jaką cieszymy się dziś.

poznan 1956

Stanowisko Strony Związkowej Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej ws. Europejskiego Zielonego Ładu z dnia 24.02.2020 r. oraz pismo Ministra Klimatu Michała Kurtyki do Współprzewodniczącego Zespołu ze Strony Związków Zawodowych Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej Krzysztofa Kisielewskiego z dnia 22.04.2020 r. jako odpowiedź na przedmiotowe Stanowisko. W piśmie wskazano, że Rząd RP utrzymuje, iż konieczne jest kontynuowanie procesu transformacji polskiej energetyki w kierunku niskoemisyjności, jednakże w tempie i przy użyciu takich środków, które będą dopasowane do sytuacji społeczno - gospodarczej Polski.

Stanowisko Strony Związkowej Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej ws. Europejskiego Zielonego Ładu

Odpowiedź Ministra Klimatu na pismo Strony Związkowej Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej ws. Europejskiego Zielonego Ładu

 

Projekt ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19

swiadczenie solidarnosciowe

Pismo KSE z dnia 12.06.2020 r. do Ministra Aktywów Państwowych dot. realizacji "Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej" w obszarze zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej poprzez udzielenie gwarancji rozwoju każdej z linii biznesowych wchodzących w skład przedsiębiorstw energetycznych zintegrowanych pionowo

Document page 001 1

Relacja z posiedzenia Zespołu Trójstronnego Branży Energetycznej

W dniach 04-05.06.2020 r., we Wrocławiu, w ramach Zespołu Trójstronnego odbyło się spotkanie przedstawicieli strony społecznej wyznaczonych do negocjacji PUZP. W trakcie posiedzenia przygotowano tekst projektu konstytucyjnego uzgodnienia pomiędzy stroną społeczną, a Rządem RP jako gwarant zachowania praw pracowniczych w przejściowym okresie, do czasu wynegocjowania i rejestracji PUZP dla energetyki. Następnie przystąpiono do prac nad ustaleniem, akceptowalnej przez wszystkie strony, wersji zmodyfikowanych zapisów PUZP.
Udało się na roboczo, przy wsparciu prawników, przeanalizować część główną PUZP, zebrać komentarze oraz wyszczególnić zapisy, które wymagają dodatkowych wyjaśnień, interpretacji czy doprecyzowania. Następne spotkanie ustalono na 29.06.2020 r.

Relacja: Robert Jusis

 

Enea, Energa i PKN Orlen zawarły trójstronne porozumienie dot. współpracy nad projektem Ostrołęka C

Na podstawie wyników zakończonych analiz projektu Ostrołęka C, Enea i Energa zdecydowały się realizować inwestycję z wykorzystaniem spalania gazu ziemnego. Wpływ na to mają zarówno zmiany regulacyjne na poziomie Unii Europejskiej, jak też polityka kredytowa poszczególnych instytucji finansowych, znacząco ograniczająca dostępność finansowania dla energetycznych projektów węglowych. Istotnym czynnikiem było również przejęcie kontroli nad Energą przez PKN Orlen, którego strategia zakłada realizację inwestycji nisko i zeroemisyjnych, m.in. w technologii gazowej. Przykładem takich projektów są bloki gazowe w Płocku i Włocławku.
Technologia wykorzystująca gaz ziemny do produkcji energii jest korzystna z uwagi na fakt, że energetyka gazowa jest bardziej elastyczna w bilansowaniu sektora OZE, który charakteryzuje się nisko regulowalną produkcją. Dodatkowo średnia emisyjność tej technologii jest dwukrotnie niższa niż elektrowni opalanych węglem. Powyższe aspekty wpływają też na wyższą rentowność projektu realizowanego w technologii gazowej.
Enea, Energa i PKN Orlen 2 czerwca br. zawarły trójstronne porozumienie, które określa kierunkowe zasady dalszej współpracy nad projektem. Zakłada ono, że docelowo przeprowadzone zostaną zmiany struktury organizacyjnej spółki Elektrownia Ostrołęka po uzyskaniu niezbędnych zgód korporacyjnych. Zgodnie z zapisami porozumienia PKN Orlen nie będzie uczestniczył w rozliczeniach z dotychczasowymi wykonawcami inwestycji, te będą rozliczane na dotychczasowych zasadach ustalonych pomiędzy Eneą i Energą. Jako docelowy wspólnik projektu Koncern będzie jednak współdecydował o ich zakresie. Zawarcie porozumienia otwiera drogę do dalszych rozmów wspólników dotyczących inwestycji, w wyniku których zawarta zostanie umowa inwestycyjna regulująca szczegółowo zasady zarządzania, w tym kontroli nad podmiotem realizującym inwestycję, finansowania oraz realizowania inwestycji. Enea zmniejszy swoje zaangażowanie w spółce celowej Elektrownia Ostrołęka i stanie się udziałowcem mniejszościowym. Niezależnie od treści porozumienia, nie należy też wykluczyć, że projekt ten będzie realizowany z udziałem innych inwestorów.

02.06.2020; źródło: cire.pl 

02.06.2020 r., Relacja z posiedzenia Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki

W dniu 02 czerwca 2020 r., już po raz szósty, w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki. Podczas spotkania omawiano bieżące tematy, dotyczące branży energetycznej, m.in.:
(B. Grzybowski, B. Kieleczawa, K. Marzec, M. Brzuśnian, R. Rutkowski, R. Jusis, M. Boiński, S. Andrzejewski)
1. Opracowano koordynację kierunków działania prac KSE, wpisującą się w pojawiające się, coraz to nowe informacje i pomysły, związane z planowanymi zmianami w polskiej energetyce. Krajowa Sekcja Energetyki będzie stała na straży, zabezpieczając prawa naszych pracowników.
2. Przygotowano wspólne stanowisko i strategię dla naszych przedstawicieli do Zespołu Trójstronnego Branży Energetycznej, mających na najbliższym spotkaniu, w dniach 04-05 czerwca 2020 r., rozpocząć negocjacje, w celu przygotowania wspólnego projektu PUZP dla branży energetycznej.
3. Przygotowano projekt pisma do MAP, MK w sprawie wyjaśnienia obecnej sytuacji, jaka otacza naszą branżę, po pojawiających się coraz częściej informacjach o dekompozycji grup energetycznych.
4. Z niepokojem wysłuchano relację przedstawicieli poszczególnych grup energetycznych o stopniu ich zaawansowania w prace, mające na celu paniczne wygenerowanie ewentualnych ogromnych oszczędności.
Przedstawiane czarne scenariusze dramatycznej sytuacji finansowej, w której znalazły się grupy energetyczne w wyniku pandemii, miałyby wymusić radykalne ograniczenia wybranych uprawnień pracowniczych.
Niestety, jak zawsze, zarządzający najchętniej wyciągają ręce w kierunku kosztów pracowniczych, na co zgody naszej być nie może.
Wracamy do sytuacji sprzed pandemii. Stopień odmrażania i powrotu do normalnego funkcjonowania jest podobny we wszystkich grupach.

Relacja: Robert Jusis

 

Stanowisko Związków Zawodowych działających w Grupie Kapitałowej Enea ws. planów dekompozycji Grupy z dnia 27.05.2020 r.

Stanowisko Związków Zawodowych działających w Grupie Kapitałowej Enea z 27.05.2020 r.

2020 05 22 Stanowisko dekompozycja GK Enea v3 page 001 2020 05 22 Stanowisko dekompozycja GK Enea v3 page 002

Komisja Europejska proponuje 8 mld euro dla Polski w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

Komisja Europejska zaproponowała, aby 8 mld euro z liczącego 40 mld euro Funduszu Sprawiedliwej Transformacji przypadło Polsce. Jeżeli do tego dojdzie, Polska będzie największym beneficjentem Funduszu. KE prezentując 27 maja br. założenia projektu unijnego budżetu i mechanizmu odbudowy gospodarczej na kolejne lata, zaproponowała zwiększenie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji do 40 mld euro. Fundusz ten ma pomóc państwom członkowskim w przyspieszeniu osiągnięcia neutralności klimatycznej. Oznacza to duże wzmocnienie finansowane, bo o 32,5 mld euro (w styczniowej propozycji budżet Funduszu miał wynosić 7,5 mld euro na siedem lat).
W pierwotnej propozycji Polsce miały przypaść 2 mld euro. Z opublikowanych w czwartek przez Komisję dokumentów wynika, że w ramach nowej, zwiększonej puli Polska miałaby otrzymać 8 mld euro, czyli najwięcej spośród 27 krajów UE. Na kolejnych miejscach listy znajdują się Niemcy, które mają otrzymać 5,1 mld euro oraz Rumunia, dla której KE zaproponowała 4,4 mld euro.
Oprócz proponowanych wcześniej 7,5 mld euro Komisja proponuje dodatkowe finansowanie w wysokości 2,5 mld euro w ramach kolejnego długoterminowego budżetu UE i 30 mld euro z mechanizmu odbudowy.
Środki finansowe zostaną wykorzystane na złagodzenie społeczno-ekonomicznych skutków transformacji w regionach najbardziej dotkniętych, na przykład poprzez wspieranie przekwalifikowania pracowników czy pomoc małym i średnim firmom.
Mechanizm sprawiedliwej transformacji (Fundusz ma być jego częścią) ma być finansowym ramieniem Europejskiego Zielonego Ładu. W założeniu KE ma być dźwigną dla pozyskania ogromnych środków finansowych, aby wesprzeć przemiany na drodze do neutralności klimatycznej Unii Europejskiej.
Komisja oczekuje, że mechanizm sprawiedliwej transformacji zmobilizuje co najmniej 150 mld euro inwestycji publicznych i prywatnych.
Kwoty przedstawione przez Komisję niewątpliwie będą wsparciem w kontynuacji transformacji energetycznej Polski. Krajowa Sekcja Energetyki z zadowoleniem przyjmuje fakt, że transformacja energetyczna została wskazana jako jeden z głównych filarów strategii ożywienia gospodarki UE po COVID-19. KSE zaangażuje się w prace nad szczegółami tej propozycji, tak aby dodatkowe 6 mld euro dla polskich regionów węglowych, mogły zostać rozdysponowane w należyty sposób, pozwalający przeprowadzić transformację energetyczną, zachowując miejsca pracy w branży energetycznej.

01.06.2020; źródło: cire.pl 

Decyzja Prezydium Komisji Krajowej nr 64/20 ws. opinii o rządowym projekcie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (projekt z dnia 28 kwietnia 2020 r.)

Ostrołęka C w technologii gazowej częścią zrównoważonej transformacji energetycznej Polski

Budowa elektrowni Ostrołęka C w technologii gazowej byłaby istotnym krokiem w zrównoważonej transformacji energetycznej Polski - ocenił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. W ubiegłym tygodniu PKN Orlen deklarując wstępną gotowość do zaangażowania się w realizację budowy elektrowni Ostrołęka C, pod warunkiem wykorzystania technologii opartej na paliwie gazowym, podkreślił, że płocki koncern stawia na rozwój aktywów energetycznych w kierunku źródeł nisko i zeroemisyjnych. Spółka zapowiedziała, że jej finalną decyzję w sprawie inwestycji w Ostrołęce "poprzedzą rozmowy ze spółkami Enea i Energa - właścicielami projektu - dotyczące technologii, sposobu finansowania oraz harmonogramu".
Prezes PKN Orlen zwrócił wówczas uwagę, iż zgodnie z porozumieniem zawartym ze Skarbem Państwa trwają analizy dotyczące m.in. warunków kluczowych inwestycji Grupy Energa, której większościowym udziałowcem płocki koncern stał się pod koniec kwietnia. "Widzimy duży potencjał dla budowy nowych źródeł energii w Polsce, które wzmocnią bezpieczeństwo energetyczne kraju i regionu. Nie możemy jednak działać w oderwaniu od trendów rynkowych i polityki regulacyjnej Unii Europejskiej" - powiedział Obajtek, cytowany w ubiegłotygodniowym komunikacie PKN Orlen. Koncern zapowiedział jednocześnie, iż planuje dalszy rozwój obszarów, w których on sam oraz Energa są już aktywni, np. elektromobilność, ale też wejście w nowe projekty, np. morskie farmy wiatrowe. "W tym kontekście kluczowe będzie bilansowanie portfela OZE (odnawialnych źródeł energii - PAP) z wykorzystaniem aktywów konwencjonalnych, w tym na przykład bloków parowo-gazowych w Płocku i Włocławku lub nowych inwestycji opartych o gaz ziemny" - ocenił PKN Orlen.
Jak wielokrotnie podkreślał PKN Orlen, celem przejęcia kapitałowego Grupy Energa, a także planowego przejęcia innej gdańskiej spółki - Grupy Lotos, jest budowa koncernu multienergetycznego, który wzmocni polską gospodarkę.

27.05.2020; źródło: cire.pl 

Stanowisko Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność" z dnia 26.05.2020 r. ws. sytuacji w grupach energetycznych

26.05.2020pismoKSE page 001 26.05.2020pismoKSE page 002

 

Unia Europejska szykuje spore środki na zielone inwestycje

Komisja Europejska w połowie tego tygodnia ma zaprezentować finansowy pakiet wsparcia inwestycji w odnawialne źródła energii, poprawę efektywności energetycznej czy elektromobilność, który ma być częścią pakietu antykryzysowego i który zostanie uwzględniony w nowym budżecie Unii Europejskiej na lata 2021-2027. O finansowych założeniach nowego programu poinformował już jednak Bloomberg.
- Potrzebujemy gospodarki, która jest bardziej wytrzymała, lepiej przygotowana do wykorzystania digitalizacji i - przede wszystkim - bardziej zielona - komentuje cytowany przez agencję informacyjną unijny komisarz ds. środowiska Virginijus Sinkevicius.
Z informacji Bloomberga wynika, że największe wsparcie w obszarze transformacji energetycznej zostanie przeznaczone na poprawę efektywności energetycznej w budynkach. Na ten cel Komisja Europejska ma przeznaczyć 91 mld euro w postaci grantów czy gwarancji pożyczkowych. W tym zakresie Komisja ma wspierać m.in. zielone hipoteki. Od 60 do 80 mld euro Bruksela przeznaczy na wsparcie rynku samochodów elektrycznych i budowę infrastruktury ładowania. Możliwe jest wykluczenie zakupu elektryków z podatku VAT. Ponadto Komisja Europejska przeznaczy po 10 mld euro rocznie na fundusz wspierający inwestycje w sektorze energii odnawialnej oraz rozwój infrastruktury wodorowej. Plan Komisji obejmuje także przeznaczenie w ciągu najbliższych dwóch lat takiej samej kwoty 10 mld euro na wsparcie inwestycji w odnawialne źródła energii. Ma to skutkować dodatkowymi inwestycjami w OZE w sumie na 7,5 GW. Dodatkowe 30 mld euro ma trafić z obecnego unijnego Funduszu Innowacji na rozwój technologii produkcji zielonego wodoru, a więc wytwarzanego w procesie elektrolizy z nadwyżek odnawialnej energii elektrycznej. Ta technologia ma umożliwić ograniczanie emisji CO2 m.in. w przemyśle. Bloomberg zaznacza, że o ile na szczegóły unijnego pakietu musimy jeszcze poczekać, to już teraz Bruksela wysyła mocny sygnał do inwestorów, którzy dodatkowo zaangażują w transformację energetyczną UE prywatne fundusze. Jeszcze przed wybuchem kryzysu związanego z epidemią Komisja Europejska szacowała, że do osiągnięcia celu neutralności klimatycznej do 2050 roku potrzebne będą inwestycje warte 250-300 mld euro. Pod koniec ubiegłego roku szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała przeznaczenie - we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym - na dekarbonizację europejskiej energetyki w latach 2021-27 kwoty 100 mld euro, co ma umożliwić realizację nowej unijnej strategii energetycznej - tzw. Europejskiego Zielonego Ładu. Wcześniej przeznaczenie astronomicznej sumy 1 bln euro na finansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska do 2030 r. zapowiedział Europejski Bank Inwestycyjny. W tym tygodniu EBI zapowiedział, że tylko w tym roku przeznaczy 1 mld euro na wsparcie inwestycji w unijnym przemyśle bateryjnym.
Jeden z kluczowych celów, które stawia Komisja pod kierownictwem Ursuli von der Leyen, to przyjęcie prawnie wiążącego celu osiągnięcia tzw. neutralności klimatycznej Unii Europejskiej do 2050 r. Ponadto Komisja Europejska planuje doprowadzić do zwiększenia celu redukcji emisji CO2 do 2030 roku do 50-55% w porównaniu do celu 40% zawartego w przyjętym wcześniej tzw. Pakiecie zimowym.

25.05.2020; źródło: cire.pl 

Europejski Zielony Ład skupiony na OZE, wodorze oraz mobilności

EurActiv podaje, że opracowany przez Komisję Europejską Europejski Zielony Ład skupiony będzie między innymi na odnawialnych źródłach energii, wodorze oraz mobilności.
Komisja Europejska opracowuje plan wyjścia z recesji wywołanej pandemią koronawirusa, a program inwestycji ma siegać aż 1 bilion euro. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen w ubiegłym tygodniu przedstawiła plan Parlamentowi Europejskiemu, obiecując umieszczenie Zielonego Ładu w centrum działań naprawczych UE. Mimo, że nadal brakuje kluczowych informacji na temat finansowania, niektóre aspekty planu zaczynają się pojawiać. Dokument roboczy, do którego dotarł EurActiv, podzielony jest na kilka sekcji - w tym renowację budynków, odnawialne źródła energii i wodór oraz czystą mobilność.
Chociaż energetyka odnawialna okazała się bardziej odporna niż paliwa kopalne podczas pandemii koronawirusa, łańcuchy dostaw zostały poważnie naruszone, a rynki energii słonecznej i wiatrowej mają się w tym roku skurczyć o 20-33 %. Komisja Europejska proponuje skoncentrowanie się na źródłach odnawialnych i wodorze jednocześnie, jako że oba są potrzebne do głębokiej dekarbonizacji. - Bez stałego wzrostu rynku odnawialnych źródeł energii nie ma przyszłości dla czystego wodoru w Europie, podczas gdy zrównoważona technologia wodorowa ma do odegrania kluczową rolę w dekarbonizacji gospodarki - podaje dokument. W przypadku odnawialnych źródeł energii kluczowe aspekty planu naprawy obejmują unijny program przetargowy na projekty energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o wartości 15 GW w ciągu 2 lat, z całkowitą inwestycją kapitałową w wysokości 25 mld euro, wsparcie dla programów krajowych o wartości 10 miliardów euro w ciągu dwóch lat, przy współfinansowaniu przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI).
W przypadku czystego wodoru Komisja zamierza podwoić kwotę finansowania badań i innowacji w dziedzinie czystego wodoru, obecnie w wysokości 650 milionów euro i kolejne 10 miliardów euro w ciągu następnych dziesięciu lat - w tym współfinansowanie - w celu "znacznego zmniejszenia ryzyka" dużych i złożonych projektów, takich jak wodór. W celu zwiększenia produkcji czystego wodoru Komisja zamierza również uruchomić "1 milion ton czystego wodoru". Obejmie to pilotażowy program "Kontrakty węglowe na różnicę (CCfD)" mający na celu wspieranie produkcji czystego wodoru. Program jest "podobny do systemów przetargowych na energię odnawialną" i "mógłby spłacić różnicę między ceną uderzenia CO2 a rzeczywistą ceną CO2 w ETS" w celu wypełnienia luki kosztowej między wodorem konwencjonalnym a węglem niewęglowym". Ustanowiony zostanie również fundusz o wartości 10 mld EUR rocznie, zarządzany przez EBI, w celu udzielania pożyczek na infrastrukturę wodorową.
W przypadku przemysłu motoryzacyjnego plan proponuje ogólnoeuropejski system zakupów ekologicznie czystych pojazdów, który redukuje emisję CO2 i zanieczyszczeń zgodnie ze standardami Unii Europejskiej. Kwota wsparcia wynosi 20 mld EUR w ciągu najbliższych dwóch lat. Powstać ma Clean Automotive Investment Fund, aby przyspieszyć inwestycje w bezemisyjne układy napędowe. Kwota to 40-60 mld EUR. Podwojone mają być inwestycje UE w infrastrukturę ładowania samochodów elektrycznych w celu dotarcia do 2 milionów publicznych stacji ładowania i alternatywnych stacji tankowania do 2025 roku - podaje BiznesAlert.pl.

21.05.2020; źródło: cire.pl 

Minister Aktywów Państwowych: nie będzie konsolidacji górnictwa z energetyką

Ministerstwo Aktywów Państwowych przygotowuje dwa równoległe programy. Według Wicepremiera Jacka Sasina jeden z nich, program dotyczący restrukturyzacji energetyki jest praktycznie gotowy, w najbliższych dniach zostanie omówiony na posiedzeniu Rządu. Wicepremier zapowiedział, że w tym modelu nie ma pomysłu, by konsolidować górnictwo z energetyką, uznając branże za osobne byty.
Jeszcze w lutym sytuacja wydawała się wyglądać inaczej. Już wtedy rosły zwały węgla, a związkowcy w PGG oskarżali energetykę, że nie odbiera zamówionego surowca. Wicepremier mówił wówczas, że trzeba poważnie rozważyć cały model funkcjonowania energetyki i trudno przy tym uciec od pytania o miejsce górnictwa. Rozważano czy model organizacji rynku, w którym funkcjonują cztery podmioty energetyczne i niezależnie od niego również spółki węglowe, jest modelem właściwym do tych wyzwań, które przed nami stoją.
Dziennik Gazeta Prawna podkreśla, że łączenie z kopalniami to ostatnia rzecz, jakiej chcieliby szefowie energetycznych koncernów; jak wskazuje, oni życzyliby sobie raczej odwrotnego kierunku - pozbycia się udziałów w PGG (mają je Enea, przejęta przez Orlen Energa i PGE) lub pozbycia się kopalń obciążających wyniki, jak w przypadku Tauronu.
30 kwietnia prezes Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski powiedział w wywiadzie dla Bloomberga, że rozsądną opcją byłoby umieszczenie w jednej państwowej spółce aktywów węglowych energetyki. O możliwość utworzenia tzw. Polskiego Węgla i przekazania do takiej spółki wybranych energetycznych bloków węglowych pytany był też prezes Tauronu Filip Grzegorczyk. "Co do zasady należy zgodzić się z koncepcją polegającą na tym, aby grupy energetyczne mogły coraz bardziej dostosowywać się do megatrendów oraz regulacji, w szczególności zielonego ładu. Oznacza to z jednej strony inwestowanie w OZE, a z drugiej zmniejszanie posiadania aktywów takich jak bloki węglowe. I w tym kontekście grupa Tauron w sensie kierunkowym przychylałaby się do tego" - powiedział.
Pomysł powołania Polskiego Węgla popierają też związkowcy z PGG, którzy domagają się całościowego programu dla górnictwa, zanim zgodzą się na dalsze oszczędności w spółce.
Według Wicepremiera Jacka Sasina, program dotyczący górnictwa jest jeszcze większym wyzwaniem niż program dla energetyki, ponieważ wiąże się z koniecznością zmierzenia się z trudnościami PGG.

20.05.2020; źródło: cire.pl 

19.05.2020 r. Posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki

W dniu 19 maja 2020 r., już po raz kolejny w formie wideokonferencji, odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki.
Tematami spotkania były m.in.:
1. Przygotowanie pisma do Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz Ministerstwa Klimatu ws. możliwie szybkiego spotkania z Prezydium KSE, w celu omówienia najbliższych planów polityki energetycznej oraz sposobu funkcjonowania grup energetycznych w odniesieniu do ostatnich artykułów publikowanych na CIRE 24.
2. Omówienie formy sprostowania, wystosowanego przez Przewodniczącego Krajowej Sekcji Węgla Kamiennego, które naszym zdaniem nie do końca wyczerpuje oczekiwania branży energetycznej.
3. Przygotowanie projektu pisma do MAP, MK oraz URE ws. podjęcia odpowiednich działań, mogących złagodzić negatywne skutki wywołane przez pandemię koronawirusa.
4. Przyjęcie relacji przedstawicieli poszczególnych grup energetycznych m.in. w tematach:
rozmów strony społecznej, prowadzonych w koncernie Orlen-Energa:
- w kwestii koniecznych zmian, które należy przeprowadzić, aby usprawnić funkcjonowanie nowo powstałego podmiotu gospodarczego;
- potrzeby ujednolicenia ZUZP, FŚŚ oraz zapisów poszczególnych porozumień gwarantujących potrzeby pracownicze.
Tauron:
- różne warianty ewentualnych zmian, jakie rozważane były przez stronę społeczną w związku z trudną sytuacją finansową, w jakiej znajduje się Tauron;
- zaawansowanie prac, mających na celu włączenie spółek pomiarowej i logistycznej do Tauron Dystrybucja;
- trwające już prace, mające na celu wyrównanie dysproporcji płacowych w całej grupie;
- od 1 czerwca ponowie zostaną otwarte Biura Obsługi Klienta.
W grupie Enea wciąż trwają rozmowy płacowe w niektórych spółkach. Następuje już częściowe odmrożenie prac eksploatacyjnych. BOK zostały otwarte w poniedziałek tj, 18 maja 2020 r. W kilku spółkach zarządy rozważają potrzebę wprowadzenia ewentualnych krótkotrwałych działań oszczędnościowych, aby jak najszybciej nastąpił powrót do pełnej normalności.
W PGE, podobnie jak w Enea, następuje przywracanie do normalnego cyklu funkcjonowania, a także anlizowana jest kwestia możliwej potrzeby poszukania częściowych oszczędności.
5. W sprawach różnych przyjęto relację z posiedzenia Zespołu Trójstronnego Branży Energetycznej, które odbyło się 12 maja 2020 r.
Przedstawiciele ZTBE podjęli decyzją o organizacji w najbliższym czasie spotkania przedstawicieli całej strony społecznej w celu rozpoczęcia prac związanych z wypracowaniem zapisów PUZP dla branży energetycznej.

Relacja: Robert Jusis

18 maja 2020 r. Setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II

Papież

Dziś 18 maja 2020 r. przypada setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. Z powodu zagrożenia epidemicznego większość jubileuszowych wydarzeń odbywa się w przestrzeni online. Pomimo trudnego czasu pandemii pamiętamy o naszym Papieżu. Czcimy niezwykłą postać, człowieka, który swoim życiem i posługą zmienił oblicze świata. Wspominamy Go z wielką miłością i uznaniem.
W Sanktuarium św. Jana Pawła II Wielkiego w Krakowie, o godz. 17.00 odbędzie się Msza św. pod przewodnictwem Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego, transmitowana przez TVP 3. Na godz. 18.00 zaplanowano koncert „Santo Subito – prorok naszych czasów”, który wyemitowany zostanie w TVP 1.
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach zaprasza do uczczenia 100. rocznicy urodzin Papieża Polaka poprzez zaśpiewanie „Barki”. Własne wykonanie „Barki” będzie stanowić szczery i pełen radości wyraz wdzięczności za życie Karola Wojtyły. „Jan Paweł II wspominał, że to właśnie ona wyprowadziła go z ojczyzny i towarzyszyła mu na pamiętnym konklawe". Poprzez ograniczenia spowodowane epidemią nie możemy spotkać się w parafiach, ale możemy zaspiewać Papieżowi jego ulubioną pieśń. 

Z okazji 100-lecia urodzin Jana Pawła II, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie przygotował hymn w hołdzie Papieżowi o wymownym tytule „Nie zastąpi Ciebie nikt”. https://youtu.be/u-XGQ4h1Qns

Specjalnie na tą wyjątkową okazję Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie przygotował także album „Jan Paweł II Pielgrzym stulecia” z unikatowymi fotografiami dokumentującymi podróże apostolskie Ojca Świętego. https://idmjp2.pl/ViewerJS/#../pdf/CF-popeJP2.pdf

W dzisiejszych trudnych okolicznościach nie można świętować tego dnia razem pod oknem przy Franciszkańskiej 3. Organizatorzy zapraszają jednak do wspólnego oglądania pięknej projekcji laserowej przygotowanej specjalnie na tę okazję. https://youtu.be/7ADC1vLoTcs

Wydarzenia oraz inicjatywy z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II
https://santojp2.pl/wydarzenia-oraz-inicjatywy-z-okazji-100-rocznicy-urodzin-jana-pawla-ii/

Małopolski serwis obchodów 100-lecia urodzin Jana Pawła II
https://santojp2.pl/category/wydarzenia/zapowiedzi-wydarzenia/

"...urodziłem się w roku 1920, w maju, w tym czasie, kiedy bolszewicy szli na Warszawę..."

"Patrzę jeszcze stąd na Kraków..."

 

Pismo Ministra Aktywów Państwowych skierowane do Ministra Klimatu z 09.05.2020 r. dot. funkcjonowania spółek sektora elektroenergetycznego oraz ich sytuacji ekonomiczno-finansowej w okresie pandemii

15.05.2020MAPdoMK ws KSE

 

08.05.2020 r. Oświadczenie Przewodniczącego Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność" Bogusława Hutka

08.05.2020oswiadczenieKSGWK page 001

 

Apel Przewodniczącego Komisji Krajowej Piotra Dudy do członków NSZZ "Solidarność"

08 05 2020ApelP.Dudy

06.05.2020 r.  Wideokonferencja Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki

W dniu 06 maja 2020 r. po raz kolejny w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki.
Podczas spotkania m.in:
1. Przeanalizowano uwagi i propozycje wniesione przez przedstawicieli KSE oraz innych central związkowych do przygotowywanego projektu PUZP dla branży energetycznej. Projekt zostanie teraz przygotowany jako tekst jednolity i poddany dalszym negocjacjom przez strony, choć w obecnej sytuacji pewnie nie będzie to łatwe.
2. Przyjęto relację z ostatniej wideokonferencji Zespołu Trójstronnego ds. branży energetycznej, podczas której omówiono przygotowania do sposobu, terminu, warunków negocjacji PUZP dla branży energetycznej oraz koordynację pracy stron przebiegu tego procesu.
3. Dokonano oceny decyzji, jakie zostały ustalone na ostatnim spotkaniu członków Prezydium Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki w temacie obecnej współpracy pomiędzy górnictwem i energetyką.
4. Przyjęto relację przedstawicieli poszczególnych grup energetycznych, m.in.: w tematach:
- spotkania przedstawicieli strony społecznej grupy Energa z prezesem PKN Orlen po przejęciu 80% akcji tej grupy przez koncern Orlen;
- trudnej sytuacji finansowej, w jakiej znajduje się obecnie Tauron;
- następujących zmianach w zarządach spółek jakie mają miejsce w PGE;
- propozycji, jakie pojawiają się w poszczególnych grupach, mających na celu utrzymanie miejsc pracy oraz funkcjonowanie całej branży w dobie pandemii i po jej zakończeniu; najczęściej pojawiającą się propozycją jest częściowe ograniczenie planowanych inwestycji;
- prac, jakie prowadzone są w poszczególnych spółkach w temacie poprawy, modernizacji oraz ujednolicenia zapisów poszczególnych ZUZP.
5. Przygotowano pismo w sprawie propozycji działań jakie Rząd RP miałby poczynić w przedmiocie obrony branży energetycznej w dobie pandemii, dotyczących polityki zgodności, obrony miejsc pracy, likwidacji komitetów sterujących, wypłacania dywidendy za 2019 r.

Relacja: Robert Jusis

Pismo Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" z dnia 28.04.2020 r.  dot. tzw. Tarczy 3.0

Link do rozmowy z przewodniczącym Piotrem Dudą, który podsumowuje działania w sprawie tarcz antykryzysowych: https://www.tysol.pl/a47190--Wideo-P-Duda-Dzieki-S-prezydentowi-i-prem-Emilewicz-z-Tarczy-3-0-wykreslono-antypracownicze-zapisy

28042020tarcza30pismoKK 

Umowa programowa pomiędzy Prezydentem RP Andrzejem Dudą a Komisją Krajową NSZZ “Solidarność”

W dniu 5 maja 2020 r., w Warszawie odbyła się uroczystość podpisania nowej umowy programowej przez Prezydenta Andrzeja Dudę i Przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Piotra Dudę. Poprzednia umowa programowa pomiędzy NSZZ "Solidarność" a wówczas kandydatem na prezydenta Andrzejem Dudą została podpisana dokładnie pięć lat temu 5 maja 2015 r.

 

Aplikacja mobilna "Tygodnika Solidarność"  image001

„Tygodnik Solidarność” przyłącza się do akcji #zostańwdomu. Jednocześnie zachęca do lektury – od dziś wszystkie wydania „Tygodnika Solidarność”, zarówno nowe, jak i te archiwalne, dostępne są za darmo w aplikacji mobilnej. Aby otrzymać dostęp do darmowego „Tygodnika Solidarność” wystarczy pobrać i zainstalować aplikację „Tygodnik Solidarność”, dostępną w Google Play i App Store lub pobrać ją bezpośrednio pod poniższym linkiem:

http://secure-web.cisco.com/1s6MNVfg1pYHvPBPFF0pXMc7rW8-tMonK1pUeNATnJCroL3wdqfavlKR6ZXdRvC4oxYI0pbjzPjtze420gD7nehZaJnyemt6rY3SwThFUPefVOifZmhWPJ1DqPlbEVNSFdE43qpqlJDOW0wBHs8UCLLtcS3eSrxrBlHhH8eZLVF-ji1_sABgDQOCMp_NQ_Sqx6M38JQCGJ4yWQ0TfVXl39hSMTV0dpIVbzVpxbYZlLT_Dj0Mp2463jqqekYme0bSa2eLJkd4EReQb1vSQqY4SQWcwg5nzd7u5yX1zZ6XVbCXlNsaJvT0txbwQXCl7FyV1I6oNncirAd_stsLS1WcRg7xJSikdvt5qHmMvgaEMsiX_ReE4WJ1TOlZgjTWda4tbhR-6dDABIC0uZqabqVLNqVFLlQWAD99IWDD1wz7Steo/http%3A%2F%2Fbit.ly%2Fczytajwdomu 

https://www.youtube.com/watch?v=-jmjnxDOB7E

Okładka pod newsy Tarcza na świecie pod newsy gospodarkazagranica

 

Stanowisko Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność ws. tarczy antykryzysowej 3.0

Stanowisko Prezydium KK page 001 Stanowisko Prezydium KK page 002

 
Stanowisko Krajowej Sekcji Energetyki oraz Krajowej Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni ws. ostatnich publicznych wypowiedzi Przewodniczącego Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego
2020 04 24 Pismo page 001  2020 04 24 Pismo page 002 2020 04 24 Pismo page 003
 
Pismo Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego z 23.04.2020 r. do Prezesa Rady Ministrów ws. gospodarki węglowej.

Pismo do Prezesa Rady Ministrów page 001

 
 
Pismo z 23.04.2020 r. do Ministerstwa Aktywów Państwowych i Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ws. terminów legalizacji przyrządów i układów pomiarowych, przyłączania mikroinstalacji oraz wydawania warunków przyłączenia do sieci energetycznej.

pismo KSE page 001 23.4.2020 pismo KSE page 002 23.4.2020

 
21 kwietnia 2020 r. odbyła się wideokonferencja Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki. W trakcie spotkania omówiono sytuację w poszczególnych Grupach Energetycznych dotyczącą m.in:

- zaawansowania negocjacji płacowych na 2020 r.;
- koszarowania pracowników z związku z pandemią koronawirusa;
- zmian w ZUZP - taryfa pracownicza, ekwiwalent dla emerytów i rencistów oraz prosumentów.
Przedmiotem rozmów była także przyszła współpraca organizacji związkowych NSZZ Solidarność grupy Energa oraz PKN Orlen w związku z fuzją obu podmiotów. Przyjęto z niepokojem docierające do nas informacje związane z sytuacją finansową, w jakiej znajduje się obecnie Tauron i związanymi z tym zagrożeniami dla pracowników.
Wypracowano stanowisko ws. niezależnego funkcjonowania Krajowej Sekcji Energetyki oraz Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego w ramach Sekretariatu.
Przygotowano pismo do MAP i URE ws. terminów wymiany legalizacyjnej liczników, przyłączania mikroinstalacji oraz wydawania warunków przyłączenia do sieci energetycznej.
Posiedzenie zakończono propozycją zebrania uwag do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla branży energetycznej, w celu wypracowania tekstu jednolitego PUZP, akceptowalnego przez całą stronę społeczną Zespołu Trójstronnego branży energetycznej.

Relacja: Robert Jusis

 wideokonferencja 21.4.2020  wideokonferencja 21.4.2020

  

Pismo z dnia 17.04.2020 r. wystosowane do Ministerstwa Aktywów Państwowych ws. powołania zespołu roboczego, którego zadaniem byłoby przeanalizowanie niepokojących zapisów Rozporządzenia z dnia 28.08.2019 r. ws. bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
Pismo KSE do MAP page 001
Apel Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ Solidarność do Ministra Aktywów Państwowych ws. minimalizowania skutków epidemii SARS-CoV-2
17 04 2020 Apel page 00117 04 2020 Apel page 002
     
16.04.2020 r. Wideokonferencja Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki
 
W dniu 16 kwietnia 2020 r., z uwagi na obecną sytuację pandemiczną, po raz pierwszy w formie wideokonferencji, odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki.
Przedmiotem obrad było m.in.:
1. Relacja z odbytego również za pomocą wideo spotkania Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej, podczas którego, wobec zarejestrowania Związku Pracodawców Energetyki, przygotowano pismo, w którym strona społeczna zadeklarowała swoją gotowość do przystąpienia do rozmów w pełnym składzie ZT.
Podano skład osobowy przedstawicieli KSE dedykowanych do zespołu, który zajmie się negocjowaniem PUZP dla pracowników energetyki.
2. Przez wzgląd na obecną sytuację pandemiczną, uzgodniono treść apelu skierowanego do Rządu RP o jak najszybsze podjęcie konkretnych działań, zmierzających do utworzenia „tarczy dla energetyki”, mającej na celu choć częściową rekompensatę strat ponoszonych w związku z pandemią.
3. Przygotowano pismo do MAP, w celu powołania zespołu roboczego, stawiającego za cel dokładne przeanalizowanie najbardziej niepokojących zapisów znajdujących się obecnie w Rozporządzeniu z dnia 28.08.2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
4. Omówiono niepokoje pracowników grupy Energa w związku z planowaną fuzją tej grupy z PKN Orlen.
Wspominane powyżej pisma, po wysłaniu, zostaną zamieszczone na stronie internetowej KSE.

Relacja: Robert Jusis

 1Hangouts  2hangoutsaa

 

27.03.2020 r. Związek Pracodawców Energetyki Polskiej

Po wieloletnich staraniach udało się przy dużym zaangażowaniu Ministerstwa Aktywów Państwowych na nowo powołać do życia Związek Pracodawców Energetyki Polskiej.

odpis pelny 835298 1585220411122 1

 

Stanowisko Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ Solidarność z dnia 04.03.2020 r. ws. bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozwoju Polskiego Przemysłu Energetycznego.

Stanowisko

 

Pismo z dnia 12.03.2020 r. do Ministerstwa Aktywów Państwowych ws. vacatio legis Rozporządzenia z dnia 28.08.2019 r. ws. bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

 

Pismo rozporządzenie

Pismo z dnia 10.03.2020 r. do Ministerstwa Aktywów Państwowych  ws. uwag do zapisów Rozporządzenia z dnia 28.08.2019 r. ws. bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

 

pismo2 cz 1pismo 2 cz 2

 

Pismo Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 06.03.2020 r. stanowiące odpowiedź na pismo Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ Solidarność z dnia 23.01.2020 r. ws. podjęcia pilnych działań przez Prezesa URE w zakresie ustalenia nowych zasad taryfikowania oraz programów zgodności.

pismo 1 czpismo 2 cz

 

pismo cz 3

 

05.03.2020 r. - Spotkanie w Ministerstwie Klimatu

W Ministerstwie Klimatu doszło do spotkania prezydium Krajowej Sekcji Energetyki z Ministrem Michałem Kurtyką.          

W spotkaniu uczestniczył również Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego Adam Gawęda oraz Dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa Tomasz Świetlicki.

W trakcie spotkania omówiono sytuacje społeczno- ekonomiczną w poszczególnych Grupach Energetycznych. W zasadzie we wszystkich Koncernach powielają się te same problemy.

Do najpilniejszych z nich należy zaliczyć:

- rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych;

- taryfę i uznawanie lub nie przez Prezesa URE niektórych kosztów;

- nakłady na rozwój sieci dystrybucyjnej;

- problemy dystrybutorów z przyłączaniem do sieci OZE (fotowoltaiki);

- konsolidacja z wydobyciem;

- wzrost wynagrodzeń w bieżącym roku.

 

27.02.2020 r. - Spotkanie w Ministerstwie Aktywów Państwowych

W dniu 27 lutego 2020 r., w Ministerstwie Aktywów Państwowych odbyło się spotkanie Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki z Ministrem Aktywów Państwowych Jackiem Sasinem, Wiceministrem Maciejem Małeckim oraz Zastępcą Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego I Andrzejem Śliwką. Przedmiotem rozmów było m.in.:
- powstanie Związku Pracodawców Energetyki;
- uwagi do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych;
- współpraca pomiędzy Ministerstwem Aktywów Państwowych, Energetyką a Urzędem Regulacji i Energetyki - konieczność zmiany taryfy;
- desygnowanie stałych przedstawicieli Ministerstwa do Zespołu Trójstronnego branży energetycznej;
- polityka energetyczna kraju - rekompensaty dla koncernów energetycznych.

27.2.2020 spotkanie w MAP

 

17.02.2020 r. - Obrady Krajowej Sekcji Energetyki w Turawie

W dniu 17.02.2020 r., w Turawie odbyło się wspólne posiedzenie Krajowej Sekcji Energetyki na zaproszenie Krajowej Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni. Na spotkaniu omawiano m.in.:

- sytuację w branży energetycznej w odniesieniu do Zielonego Ładu,

- intensyfikację działań w celu optymalizacji funkcjonowania Energetyki,

- współpracę pomiędzy Sekcjami w ramach Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki,

- przygotowanie stanowiska na posiedzenie Komisji Krajowej w sprawie budowy Elektrowni w Ostrołęce.

 

Pisma z dnia 23.01.2020 r. do Ministra Aktywów Państwowych oraz Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki ws. kluczowych zagadnień, wymagających podjęcia pilnych działań.

Pismo 1 na stronePismo na stronę 2

22-24 stycznia 2020 r. - posiedzenie Prezydium i Rady Krajowej Sekcji Energetyki w Starych Jabłonkach k. Olsztyna

W dniach 22-24 stycznia 2020 r., w Starych Jabłonkach k. Olsztyna odbyło się posiedzenie Prezydium oraz Rady Krajowej Sekcji Energetyki. Odczytano i przyjęto protokół z ostatniej Rady KSE w Krasnobrodzie. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej KSE złożyła sprawozdanie z ostatniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej i przeprowadzonej kontroli za 2018 r.
Przedmiotem obrad było m. in.:
- Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, którego zapisy wchodzą w życie od 26 marca 2020 r.,
- sytuacja w poszczególnych Grupach Energetycznych w sprawach:
+ rozliczenia funduszu płac za 2019 r. oraz zaawansowania negocjacji płacowych na 2020 r.,
+ prac nad aktualizacją ponadzakładowego ZUZP oraz ZUZP w wybranych spółkach,
+ zmianami strukturalnymi w Grupach.
Przedstawiono także relację z ostatniego posiedzenia Komisji Krajowej:
- tworzenie Makro Regionów – połączenie kilku regionów pilotażowo,
- Castorama – protest przeciwko zwolnieniu działaczy związkowych,
- obchody 40-lecia Solidarności w Warszawie,
- 100 rocznica urodzin Papieża Jana Pawła II,
- możliwość tworzenia organizacji w służbach mundurowych.
Następnie podsumowano posiedzenie Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki:
- relacja ze Szczytu klimatycznego COP25 w Hiszpanii,
- spór płacowy w PGE,
- Polityka zgodności,
- rocznica pacyfikacji w Kopalni Wujek.
Kolejnym tematem obrad było posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. branży energetycznej:
- nowelizacja Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych,
- Związek pracodawców,
- prace nad nowelizacją Ustawy o prawie energetycznym, w tym art. 54.
Omówiono także politykę energetyczną w odniesieniu do funkcjonowania GE. Następnie przyjęto Preliminarz na 2020 r. Przedstawiono skład zespołu ze strony KSE ds. negocjacji Ponadzakładowego Układu Pracy. Ponadto przeanalizowano ankiety ze stanami ilościowymi członków. Posiedzenie zakończono przyjęciem treści pisma skierowanego do Ministra Aktywów Państwowych z listą spraw wymagającą pilnych działań.

 

20-21 listopad 2019 r. – Relacja z Posiedzenia Prezydium KSE

W dniu 20-21.11.2019 r w Przesiece koło Jeleniej Góry odbyło się kolejne Posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność”.

Temat spotkania:

- relacja z ostatniego posiedzenia Rady Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”: sprawy dotyczące RODO,

- relacja z posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność": sprawy dotyczące powołania makroregionów w celu poprawienia polityki rozwoju związku, realizacji wydawania legitymacji elektronicznych oraz kart rabatowych Lotos.

- omówiono  protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej KSE,

- informacja ze spotkania Strony Społecznej Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej, które odbyło się w dniu 14.11.2019 r. w Warszawie - dot. m.in: przyszłych negocjacji zapisów PUZP-u prowadzonych w ramach wspólnych działań związkowych,

- prace zespołu powołanego do analizy uwag zgłoszonych do proponowanych zmian w Prawie Energetycznym w zakresie uprawnień kwalifikacyjnych i warunków przyłączenia do sieci,

- projekt preliminarza na 2020 r.,

- podjęcie uchwał.

 

07-08 luty 2019r. – obrady KSE w Baranowie:

Omawiane tematy:

 • sytuacja w poszczególnych Grupach Energetycznych w sprawach zaawansowania negocjacji płacowych na 2019r.
 • ocena uzwiązkowienia wg stanu na 31.12.2018r.
 • przyjęcie preliminarza budżetowego na 2019r.
 • analiza, przygotowanego przez KSE, projektu Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla branży energetycznej,
 • projekt  postulatów polityki energetycznej, plany rozwoju z cenami energii z wyszczególnieniem taryf i zasadami przyznawania rekompensat, w celu przekazania do Ministerstwa Energii
 • Omówienie zmian w Ustawie o Związkach Zawodowych,
 • sytuacja w PGE Dystrybucja Łódź (Łódź teren Łódź miasto).
 • przedstawienie stanowiska Komisji Krajowej nr 13/2018 w sprawie sytuacji społeczno – gospodarczej
 • podjęcie uchwał i stanowisk